Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

Експлуатація і технічне обслуговування - Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

Оглавление
Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів
Будова і виготовлення вибухозахищених вентиляторів
Конструкційні матеріали, покриття і комплектуючі деталі і вироби
Випробування і контроль вибухозахищених вентиляторів
Монтаж вибухозахищених вентиляторів
Експлуатація і технічне обслуговування
Ремонт, відповідальність за порушення правил
Додатки

9. ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ

9.1. Експлуатація вентиляторів повинна здійснюватись у відповідності до вимог цих Правил, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.4.021, технічних умов, паспорту на вентилятори, Загальних правил вибухобезпечності для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв, Інструкції по технічному обслуговуванню і ремонту вибухозахищених вентиляторів, заводських інструкцій по експлуатації вентиляторів.
9.2. Вентилятори повинні переміщувати тільки вибухонебезпечні парогазопилоповітряні суміші, передбачені нормативно-технічною документацією. Щодо використання вентиляторів для переміщення вибухонебезпечних сумішей, не зазначених у нормативній документації, необхідно отримати висновок організації, яка має дозвіл органів держнагляду за охороною праці.
9.3. Концентрація вибухонебезпечної газопаропилоповітряної суміші, яка переміщується вентилятором, не повинна перевищувати 50% нижньої концентраційної межі її вибуховості і контролюватись приладами безперервної дії із подачею звукового сигналу оператору.
Допускається робота вентилятора в аварійних випадках із появою сумішей вибухонебезпечних концентрацій до повного зупинення технологічного обладнання і видалення із приміщення вибухонебезпечних сумішей.
9.4. Перед початком експлуатації вентиляторів технічне керівництво підприємства повинно призначити осіб, відповідальних за їх безпечну експлуатацію, які пройшли навчання та перевірку знань у відповідності до Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань робітників з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12–94).
9.5. Для забезпечення працездатності і надійності з вибухозахищеності у процесі експлуатації вентиляторів повинні здійснюватись технічні обслуговування (далі–ТО): щозмінне, ТО-1, ТО-2, ТО-3.
Періодичність і обсяг робіт технічного обслуговування повинні здійснюватись у відповідності до Інструкції по технічному обслуговуванню і ремонту вибухозахищених вентиляторів, а також заводських інструкцій по експлуатації.
9.6. Справність і роботу вентиляторів перевіряє експлуатаційний персонал не рідше одного разу за зміну із занесенням результатів перевірки у змінний або спеціальний журнал. Експлуатація вентиляторів із порушенням вимог щодо їх вибухозахищеності забороняється.
9.7. Переміщуване вентилятором середовище, яке містить вибухонебезпечний пил більше норми, допустимої нормативно-технічною документацією на вентилятори, повинне підлягати очищенню до надходження у вентилятор.
Очищення від пилу проточної частини вентиляторів необхідно проводити періодично згідно із розробленим і затвердженим технічним керівником на підприємстві графіком.
Періодичність очищення встановлюється на основі умов експлуатації вентиляторів у залежності від фізико-механічних властивостей осаджуваних продуктів і параметрів переміщуваної пилоповітряної суміші.
9.8. В процесі експлуатації вентиляторів, які переміщують вибухонебезпечне агресивне середовище, необхідно провадити періодичну перевірку глибини корозії проточної частини вентиляторів. Періодичність і способи перевірки глибини корозійного зносу встановлюються підприємствами у залежності від ступеню агресивності середовища.
9.9. При наявності у переміщуваному середовищі конденсату необхідно своєчасно зливати його у закриту дренажну систему.
9.10. Під час роботи вентиляторів повинен здійснюватись контроль за наявністю мастила і температурою у підшипниках і лабіринтовому ущільненні.
Максимальна температура нагріву не повинна перевищувати гранично допустиму температуру, вказану у технічних характеристиках, та бути не вище за температуру, допустиму для даної групи вибухонебезпечних сумішей.
Контроль нагріву здійснюється за допомогою поверхневих термощупів, датчиків температури або електроконтактними термометрами, включеними у ланцюг керування двигуном вентилятора. Періодичність контролю і способи його повинні бути зазначені в інструкції по експлуатації вентиляторів.
9.11. При тривалих перервах у роботі після пуску вентилятора в експлуатацію через кожні 3–4 тижні необхідно здійснювати короткочасний запуск його для запобігання корозії у підшипниках.
9.12. Резервні вентилятори необхідно через кожні 3–4 тижні короткочасно вмикати у роботу.
9.13. В процесі експлуатації необхідно візуально слідкувати за станом зчеплення вала двигуна і вала робочого колеса у 3-ій конструктивній схемі, а також шківів і пасів у 6-ій схемі вентиляторів.
Площини муфт не повинні торкатися між собою.
Паси повинні мати однаковий натяг, який перевіряється в процесі ТО-1.
9.14. При експлуатації вентиляторів необхідно слідкувати за тим, щоб віброізолятори не знаходились у воді і не підлягали корозії, всі кріпильні деталі були затягнені.
9.15. В процесі експлуатації вентиляторів повинен здійснюватись контроль за щільністю прилягання щіток до вала привода для зняття статичної електрики з робочого колеса. Періодичність та спосіб контролю повинні бути вказані в інструкції з експлуатації вентиляторів.
9.16. В процесі експлуатації щодо двигунів необхідно дотримуватись вимог ДНАОП 0.00-1.21–84, ПУЭ, ДНАОП 0.00-21–94, стандартів та цих Правил.
Зазначених вимог необхідно дотримуватись і для пересувних вентиляційних установок з електроприводом.
9.17. Безпека електрообладнання при експлуатації повинна забезпечуватись виконанням вимог ДНАОП 0.00-1.21–84, ДНАОП 0.00-1.21–98, НАОП 1.1.10-1.01–85.
9.18. В процесі експлуатації вентилятор має бути зупинений у випадках:
– появи стуків, ударів і вібрації у вентиляторі, двигуні або муфті зчеплення;
– перевищення допустимої температури вузлів вентилятора і двигуна;
– тріщин у фундаменті;
– витоку газів або парів з вентилятора або повітрявода.
9.19. У випадку зупинення вентилятора внаслідок розбалансування робочого колеса перед його пуском необхідно перевірити стан вала і підшипників.
9.20. Для одночасного вимикання всіх вентиляторів, конструктивно пов’язаних з обладнанням або вмонтованих у технологічні схеми, а також інших вентиляторів, установлених у вибухонебезпечному приміщенні, повинен бути передбачений пристрій, розміщений поза будовою.
9.21. По вентиляторам, які знаходяться в експлуатації у вибухонебезпечних виробництвах і не відповідають вимогам цих Правил, необхідно одержати висновок про можливість їх експлуатації від ЕТЦ або від спеціалізованої організації.
За результатами перевірки повинні бути розроблені заходи щодо доробки і приведення вентиляторів до вимог цих Правил ЕТЦ або спеціалізованою організацією і узгоджені з органами державного нагляду за охороною праці.
Перелік вихідних даних для розробки заходів наведений у додатку 8.
Після виконання заходів ЕТЦ або спеціалізована організація повинні видати висновок про можливість подальшої експлуатації вентиляторів. 
« Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском   Правила взрывобезопасности при использовании мазута и природного газа в котельных установках »
электрические сети