Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях

Вимоги безпеки пiд час робiт - Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях

Оглавление
Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях
Вимоги безпеки пiд час робiт
Забезпечення безпеки виконання робiт вантажопідіймальними машинами
Колiйнi роботи, суцільна заміна рейок
Електрифіковані лінії
Дозвіл на роботу, допуск на проведення гасіння пожежі, основні небезпечні виробничі фактори
Додаток 4

4. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIД ЧАС РОБIТ НА ЕЛЕКТРИФIКОВАНИХ ЛIНIЯХ ЗАЛIЗНИЦЬ

4.1. Забороняється наближатися до неогороджених проводiв чи частин КМ, що перебувають пiд напругою, на вiдстань менше 2 м, а також торкатися до електро-устаткування електрорухомого складу як безпосередньо, так i через будь-якi предмети.
4.2. За потреби наближення за умовами виконання робiт (ремонт колії, фарбування та огляд штучних споруд та рухомого складу, перевiрка габариту наближення будiвель, огляд дахiв будинкiв тощо) до неогороджених частин КМ і ПЛ, що перебувають пiд напругою, на вiдстань менше 2 м, з КМ, ПЛ i пiдключеного до них обладнання має бути знята напруга i поставлене заземлення на весь термiн виконання робіт.
Для цього керiвник робiт зобов'язаний дати письмову заявку на адресу керiвника дистанцiї електропостачання та старшого енергодиспетчера про необхiднiсть забезпечення виконання робiт бiля обладнання КМ або ПЛ, вказавши точне місце, початок, тривалість та змiст робiт, а також повiдомити про це керiвника вiдповiдного ЕЧК або ЕЧС. Для планових робiт таку заявку подають не менше нiж за добу.
Начальник ЕЧК (ЕЧС) повинен визначити межi вiдключення напруги у відповідності до схем живлення і секціонування, а також виконаних планів КМ і ПЛ з урахуванням переліку місць підвищеної небезпеки.
4.3. Начальник ЕЧК (ЕЧС) на пiдставi заявки керiвника робiт розпорядженням призначає з числа працівників, що входять до складу ЕЧК (ЕЧС), вiдповiдального за електробезпеку в частинi КМ та ПЛ ( далі - відповідальний), прiзвище якого заздалегiдь повiдомляється енергодиспетчеру та керiвниковi робiт. Забезпечення мiсця робiт для iнших служб i виконання органiзацiйно-технiчних заходiв пiсля закiнчення робіт проводиться вiдповiдно до Правил техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання автоблокування.
Відповідальний ЕЧК (ЕЧС) здійснює нагляд за виконанням працівниками вимог електробезпеки (за винятком нагляду за електроустаткуванням колiйних машин та механiзмiв). Його вимоги з питань електробезпеки є обов'язковими для виконання керiвником робiт.
Список працівників, на яких можна покласти функції відповідального ЕЧК (ЕЧС), затверджується начальником дистанції електропостачання і оригінал його знаходиться у начальника ЕЧК (ЕЧС), а копія у енергодиспетчера.
Роботи, пов'язанi з обладнанням СЦБ, виконуються за участю електромеханiка СЦБ, вимоги якого обов'язковi для керiвника робiт.
4.4. Відповідальний ЕЧК (ЕЧС) пiсля прибуття на мiсце робiт зв'язується з енергодиспетчером, одержує вiд нього усний наказ (установленими засобами зв’язку) про дозвіл на виконання робіт i проводить заземлення на всьому фронті, визначеному виконавцем робiт.
У разi вiдсутностi зв'язку між відповідальним ЕЧК (ЕЧС) і енергодиспетчером роботи не починаються. При порушенні після початку робіт зв”язку між відповідальним ЕЧК(ЕЧС) і енергодиспетчером роботи припиняються до відновлення зв”язку.
4.5. Вiдключенi для виконання робiт дiлянки КМ (за винятком робiт при суцiльнiй замiнi рейок) i ПЛ, розташованих на опорах КМ, мають бути заземленi на тягову рейку:
у разi постiйного струму – двома заземлювальними штангами, які мають розташовуватися в межах видимостi, але не бiльше 300 м з обох бокiв вiд мiсця виконання робіт.
Під час виконання робіт широким фронтом (довжина анкерної дiлянки контактного проводу, несучого тросу тощо) дозволяється встановлювати заземлювальні штанги зовнi меж видимостi на кордонi робiт за умови охорони їх спецiально видiленими електромонтерами i наявностi в них радiозв'язку з керiвником робiт. У тих випадках, коли робота проводиться в одному мiсцi (у межах одного прольоту мiж опорами без розриву проводiв) і мiсце роботи готується вiдключенням роз'єднувачів з ручним приводом, дозволяється ставити одну заземлювальну штангу на вiдстанi не більше 50 м вiд мiсця робіт;
при змiнному струмi – двома заземлювальними штангами, розташованими одна вiд другої на вiдстанi не бiльше 200 м, при заземленні контактної підвіски і 100 м - при заземленні інших проводів, розташованих на опорах КМ.
У разi роботи в зонi наведеної напруги з порушенням цілісності проводiв (розрив) без накладання шунтової перемички встановлюється подвiйне заземлення з обох бокiв вiд мiсця розриву на вiдстанi не бiльше 100 м.
Робота проводиться в зоні, що знаходиться між заземлювальними штангами.
Заземлення КМ, ПЛ та інших проводів, розташованих на опорах КМ, на штучні заземлювачі забороняється.
Накладання шунтувальної перемички на мiсце розриву проводiв слiд виконувати пiсля заземлення проводiв з обох бокiв i встановлення переносної шунтувальної штанги.
4.6. Після встановлення заземлення відповідальний ЕЧК дає керівникові робіт письмовий дозвіл на роботу за формою, наведеною у додатку 1, про можливість приступити до роботи з відміткою номера наказу енергодиспетчера, а також часу початку та закінчення робіт. Копія дозволу залишається у відповідального.
4.7. Працівникам приступати до роботи можна тільки за вказівкою керівника робіт після одержання ним письмового дозволу від відповідального ЕЧК, спеціально виділеного для обслуговування цих робіт.
4.8. Після закінчення роботи керівник робіт зобов'язаний проконтролювати , що всі люди відведені від частин КМ на відстань більше 2 м, після чого відзначити час закінчення роботи на копії письмового дозволу (у частині “Повідомлення”), що знаходиться у відповідального ЕЧК. Відповідальний ЕЧК, особисто переконавшись в тому, що всі люди перебувають на безпечній відстані, знімає заземлювальні штанги і повідомляє про це енергодиспетчера. Після зняття заземлювальних штанг КМ вважається під напругою і наближатися до неї забороняється. Після роботи копія “Дозволу на роботу” та “Повідомлення”зберігаються в ЕЧК протягом місяця.
4.9. Забороняються будь-якi роботи на проводах, що перетинають КМ, без зняття напруги з КМ та заземлення її.
4.10. Забоpоняються всi pоботи на КМ, ПЛ i пов'язаному з ними обладнанні в перiод грози, а також при її наближеннi.
4.11. На електрифiкованих дiлянках постiйного та змiнного струму роботи на стовпах, дахах, рухомому складi та iнших спорудах, розташованих на вiдстанi вiд 2 до 10 м вiд частин КМ i ПЛ, що перебувають пiд напругою, можуть проводитися без вимкнення напруги та заземлення КМ i ПЛ пiд наглядом спецiально призначеного та проiнструктованого керiвником робiт працівника.
4.12. На електрифiкованих дiлянках змiнного струму роботи на проводах ПЛ, що йдуть паралельно КМ, дозволяється проводити тiльки пiсля їх заземлення. Заземлювальні штанги мають бути розмiщенi з обох бокiв вiд мiсця виконання роботи на вiдстанi не більше 100 м одна вiд одної. Установлюють заземлювальні штанги працівники, які обслуговують цi ПЛ.
4.13. До роботи з опор та на спецiальних конструкцiях КМ і ПЛ, на яких розмiщенi сигнали автоблокування, допускаються спецiально навчені працівники дистанції сигналiзацiї та зв'язку, які мають вiдповiдну квалiфiкацiйну групу з електробезпеки, пройшли медичний огляд і мають дозвіл на виконання робіт на висоті, за наявностi заземлення опори, спецiальної конструкцiї до рейки залізничної колії.
4.14. Забороняється торкатися до обiрваних проводiв КМ, ПЛ i предметiв, що них торкаються.

5. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБIТ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИН ВАЖКОГО ТИПУ

5.1. Пiд час виконання робiт на колії з використанням колiєукладальних кранів, виправно-пiдбивно-оздоблювальних машин (далі - ВПО-3000), щебенеочисних машин, електробаластерiв, стрiлових кранiв на електрифiкованих дiлянках постiйного та змiнного струму напруга з КМ має бути знята на весь перiод роботи i КМ має бути заземлена.
Колiєукладальні крани мають бути обладнанi iзольованими полозами-вiдбiйниками, якi забезпечують захист вiд повної робочої напруги КМ. У транспортному положеннi загальна висота колiєукладального крана по поздовжнiй осi (вiд головки рейок до верхньої поверхнi полоза-вiдбiйника) на електрифiкованих дiлянках постiйного струму має бути не бiльше 5474 мм i на дiлянках змiнного струму - не бiльше 5615 мм.
5.2. Робота електробаластерiв пiд час рихтування колії, у разi дозування баласту, виправно-пiдбивних машин перiодичної дії, рейкоочисних машин (далі - РОМ), а також робота з кранами, що мають перемiщення стрiли тiльки в горизонтальнiй площинi (крани дрезин АГМу, ДГКу, АМГ та iншi), вiдключення напруги в КМ не потребує.
5.3. Колієукладальні та стрiловi крани мають прямувати до мiсця роботи i назад при повнiстю опущенiй (до покрівлі кабіни) та закрiпленiй стрiлi, поставленiй вздовж колії.
Пiднiмати i повертати стрiлу крана, пiднiматися на ферми та вiдкритi площадки, а також починати роботу можна тiльки за вказiвкою керiвника роботи пiсля одержання керівником робіт та машиністом крана письмового дозволу вiд працівника ЕЧК, вiдповiдального за вiдключення напруги i заземлення КМ.
При роботі колієукладальних кранів УК-25/9, УК-25/21, УК-25/18 пости керування машиністів, які управляють механізмами вантажопідіймального обладнання, мають бути :
на перегонах двоколійних ділянок – з боку узбіччя;
на перегонах три- і чотириколійних ділянок – з боку міжколійя шириною не менше 5 м;
на станціях – з боку узбіччя або міжколійя шириною не менше 5 м;
на станціях при ширині міжколійя з обох боків менше 5 м - з боку сусідньої колії, де відключена та заземлена КМ.
Під час pобіт машин важкого типу на електpифiкованих дiлянках без зняття напруги з КМ заземлення опоp КМ i iншого обладнання слід вiдвести за край габариту машин у робочому станi без порушення його цiлiсностi. Вiдведення та вiдновлення заземлення проводять працівники колії пiд наглядом електpомеханiка або електpомонтеpа ЕЧК.
У цьому випадку обслуговувальному персоналу забороняється наближатися до неогороджених проводiв або частин КМ на вiдстань менше 2 м як самим, так i через будь-якi предмети.
Найменша відстань від заземлених частин УК-25/9, УК-25/21, УК-25/18 до частин КМ суміжних колій і ПЛ, що перебувають під напругою, при їх роботі має бути 2 м. Ця відстань має бути забезпечена з урахуванням найнесприятливіших відхилень в утриманні колії, КМ та рухомого складу.
5.4. Розкрiплення та закрiплення пакетiв ланок у разi використання знiмального устаткування типу СО, СО-2; унiфiкованого УСО, УСО-2 i УСО-3, а також пiдняття на ферму колiєукладального крана для усунення неполадок дозволяється тiльки на дiлянцi колії з вiдключеною i заземленою КМ. У зв'язку з цим заземлення КМ на мiсцi робiт слід робити з урахуванням довжини укладального та розбiрного поїздiв.
Монтери колії (стропальники), що виконують роботу із зачеплювання та відчеплювання ланок на платформі укладального (розбірного) крану, мають виконувати ці роботи, перебуваючи на пакеті ланки з боку поста керування машиніста кранової установки.
Перед пiдняттям персоналу з нижнього поясу ферми на верхнiй оператор крана навiшує двi шунтувальні штанги на кiнцях ферми або на мiсцi зупинки крана навiшує одну заземлювальну штангу для забезпечення зв'язку мiж металом корпусу крана (або рейкою, де знаходиться кран) та контактною мережею колії, яку ремонтують (додаток 4, рис.1).
У разi виконання робiт на перегонах дво- i багатоколiйних дiлянок, а також на станцiях, перебування людей на пакетах з боку сусiдньої колії, напруга з КМ якої не знята, дозволяється тiльки мiж опорами КМ на вiдстанi не менше 5 м вiд їх частин (проводiв), що перебувають пiд напругою.
5.5. Вiдключена для виконання робiт дiлянка КМ заземлюється у порядку, визначеному в пунктах 8.2, 8.3 цих Правил.
У разi наявностi розривiв у рейкових нитках на всьому фронтi робіт додатковi заземлювальні штанги і поперечні перемички необхiдно ставити на всьому фронті робiт на вiдстанi не бiльше 300 м одна вiд одної (додаток 4, рис.10).
Колiєукладальний кран, що обладнаний струмоприймачами-заземлювачами, може використовуватись з метою заземлення як заземлювальна штанга.
5.6. Пiд час виконання колiйних робiт на стику КМ станції i перегону, а також на станцiях стикування вiдключення напруги проводиться з вiдповiдних лiнiй перегону та секцiй станцiй. Забезпечення електробезпеки під час виконання колiйних робiт у даному випадку здiйснюється у відповідності з вимогами пунктів 8.3, 8.4 цих Правил.
5.7. У робочому положеннi дозволяється доторкання до контактного проводу полозами-вiдбiйниками з вiджаттям його на величину не бiльше 300 мм, за винятком мостiв i шляхопроводiв з вiдбiйниками при обов'язкових умовах обладнання полозiв вугiльними або металокерамiчними вставками, для захисту контактного проводу вiд зняття графiтованого покриття i вiд пошкодження.
5.8. Для попередження працівників, що обслуговують колiйнi машини важкого типу, про небезпеку наближення до проводiв КМ i ПЛ, що перебувають пiд напругою, на всiх машинах на висотi 3,5 м від рiвня головок рейок мають бути нанесенi горизонтальнi смуги червоного кольору i написи червоними літерами “НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ! ДО КОНТАКТНОГО ПРОВОДУ 2 м!”. Указанi смуги з написами наносять на бічні стiйки або кабіни (будки) керування. 
« Правила безопасности систем газоснабжения Украины   Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного складу »
электрические сети