Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Нормативні посилання - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Оглавление
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок
Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи
Технічні заходи
Проведення робіт щодо запобігання аваріям та ліквідація їхніх наслідків
Повітряні лінії електропередачі
Роботи на кабельних лініях електропередачі
Роботи на комутаційних апаратах і комплектному розподільчому устаткуванні
Роботи під час обслуговування електродвигунів
Роботи з вимірювальними приладами, пристроями релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв’язку
Акумуляторні батареї та зарядні пристрої
Роботи з електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами
Роботи в електроустановках, пов’язані з підійманням на висоту
Роботи в електроустановках із застосуванням механізмів і вантажопідіймальних машин
Робота відряджених працівників
Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках спеціального призначення
Опосвідчення стану безпеки електроустановок
Додаток 1, 2, 3
Форма наряду - допуску
Додаток 5, 6
Єдині форми протоколів вимірювань
Форма акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
Нормативні посилання

Закон України «Про охорону праці».
Закон України « Про пожежну безпеку».
Закон України «Про дорожній рух».
ДНАОП 0.00-1.07.-94. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104.
ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 № 30, зареєстровано в Мінюсті України 12.05.94 за №95/304.
ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128.
ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123, зареєстровано в Мінюсті України 23.12.93 за №196.
ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45, зареєстровано в Мінюсті України 21.06.94 за №136/345.
ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 № 61, зареєстровані в Мінюсті України 31.05.96 за №262/1287.
ДНАОП 0.00-1.13-71 "Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07. 12. 71.
НАОП 1.4.10-1.04-86 “Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах”, затверджені Мінхіммашем СРСР 22.05.86.
“Правила применения и испытания средств защиты, используемые в электроустановках /Москва, Энергоатомиздат, 1987”, затверджені Міненерго СРСР 12.02.81.
“Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное. /Москва, Энергоатомиздат, 1985 ”, затверджені Міненерго СРСР 04.07.84.
НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 22.06.95 № 400, зареєстровані Мінюстом України 14.07.95 за № 219/755.
НАПБ Б.02005-94 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом МВС України від 17.11.94 № 628, зареєстроване Мінюстом України 22.12.94 за
№ 307/517.
РД 16.407-87 “Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР и Мінелектротехпромом СРСР 1987 року.
“Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей /Москва, Энергоатомиздат, 1989”, затверджених Міненерго СРСР 21.12.85.
“Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования (ПИВЭ) изд. 1960-1963”.
“Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования (ПИВРЭ). 684.053-67 изд. 1967”.
ГОСТ Р50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.
ГОСТ 12.1. 009-76 ССБТ. “Электробезопасность. Термины и определения”.
ГОСТ 12.2.007. 0-75 ССБТ. “Изделия электротехнические. Общие требования безопасности”.
ГОСТ 12.1. 002-84 ССБТ. “Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах”.
ГОСТ 12.1. 006-84 ССБТ. “Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля”.
ГОСТ 12.1. 007-8-75 ССБТ “Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности”.
ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ “Строительство. Электробезопасность. Общие требования”.
ГОСТ 12.4. 026-76 ССБТ. “Цвета сигнальные и знаки безопасности”.
ГОСТ 12.4. 035-78 ССБТ. “Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия”.
ГОСТ 12.2. 020-76* “Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка”.
ГОСТ 12.4.107 ССБТ “Канаты страховочные. Общие технические условия”.
ГОСТ 12.2.011-78 ССБТ “Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний”.
ГОСТ 14254-80* (СТ СЭВ 778-77) “Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Методы испытания”.
ГОСТ 14254-78 “Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия”.
ГОСТ 23274-84 “Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки”.
ССБП ДСТУ 2293-93. “Система стандартів безпеки праці. Терміни та визначення”.
СНиП II-4-79. “Естественное и искусственное освещение”.
СНиП III-4-80*. “Техника безопасности в строительстве”. 
« Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів   Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж »
электрические сети