Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів

Організація виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів - Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів

Оглавление
Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів
Траси і охоронні зони магістральних та міжпромислових трубопроводів
Організація виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів
Форма дозволу на виконання робіт в охоронній зоні об'єкта магістрального трубопроводу
Форма акту уточнення розміщення трубопроводу та його споруд
Форма акту уточнення траси кабельної лінії
Форма акта-заборони
Додаток Е

6 Організація виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів

6.1 Загальні вимоги

6.1.1 Перед початком робіт наказом по підприємству, установі, організації, що планує виконувати будівельно-монтажні чи ремонтні роботи в охоронній зоні діючого об'єкта магістрального або міжпромислового трубопроводу, із числа досвідчених інженерно-технічних працівників повинна бути призначена особа, відповідальна за виконання робіт (керівник робіт).
6.1.2 Персонал, який буде задіяний для виконання будівельно-монтажних та інших робіт в охоронних зонах діючих об'єктів магістральних та міжпромислових трубопроводів, повинен бути ознайомлений із місцезнаходженням трубопроводів та їх споруд, їх позначеннях на місцевості. Навчання та інструктаж персоналу виконується та оформляється у встановленому на підставі вимог ДНАОП 0.00-4.12 порядку організацією, яка готується до виконання робіт.
6.1.3 У ході виконання будівельно-монтажних (ремонтних) робіт підприємство, установа, організація, або суб'єкт господарювання повинні письмово, за 5 діб до початку робіт, повідомити експлуатуючу організацію про час виконання тих етапів робіт, які вказані у виданому дозволі і при яких необхідна присутність представника експлуатуючої організації.
Керівники експлуатуючих організацій призначають свого представника для контролю за безпечним виконанням робіт.
6.1.4 Керівники підприємств магістрального трубопровідного транспорту повинні забезпечувати своєчасне прибуття своїх представників на місце виконання робіт для здійснення технічного нагляду за дотриманням заходів щодо забезпечення збереження об'єктів магістральних або міжпромислових трубопроводів.
6.1.5 У разі неприбуття на місце виконання робіт представника підприємства магістрального трубопровідного транспорту керівник робіт повинен повторно протягом доби повідомити про це телефонограмою керівника цього підприємства. Виконувати земляні роботи в охоронній зоні до прибуття представника підприємства магістрального трубопровідного транспорту не дозволяється. 6.1.6 У випадку виявлення на місці виконання робіт підземних комунікацій і споруд, які не зазначені у проектній документації, будівельні роботи повинні бути призупинені, вжиті заходи щодо забезпечення цілості цих комунікацій і споруд, виявлення власника або експлуатуючої їх організації та запрошення їх представника на місце робіт.
У разі виявлення боєприпасів усі роботи необхідно припинити, небезпечне місце огородити, негайно повідомити про це власника споруд (експлуатуючу організацію), відповідний відділ місцевого органу державної виконавчої влади та місцевий військовій комісаріат.
Керівник робіт повинен вжити заходів по забезпеченню охорони небезпечного місця для попередження доступу в небезпечну зону своїх працівників та сторонніх осіб і транспортних засобів.
6.1.7 Місця копання котлованів, траншей, які мають бути огороджені згідно з ГОСТ 23407 (ГОСТ 12.4.059). На загородженні повинні бути попереджувальні покажчики і написи згідно з ГОСТ 12.4.026. 6.1.8 У разі пошкодження лінійних споруд зв'язку або проводового мовлення підприємство, установа, організація, або суб'єкт господарювання що виконує роботи, зобов'язана негайно повідомити про це власника споруд та відповідний відділ місцевого органу державної виконавчої влади або виконкому Ради, надати необхідну допомогу робочою силою і механізмами для термінової ліквідації пошкодження та його наслідків.
Підприємство зв'язку та підприємство, установа, організація, або суб'єкт господарювання, що виконує роботи, складають акт про причини пошкодження лінійних споруд зв'язку із зазначенням назви організації, посади і прізвища винуватця, характеру, місця та часу початку пошкодження, тривалості простого зв'язку, а також розміри прямих та непрямих збитків.
6.1.9 Польові сільськогосподарські роботи в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів землекористувачі виконують з попереднім повідомленням підприємств магістрального трубопровідного транспорту про початок посівної компанії та збирання врожаю.
6.1.10 На зрошуваних землях, розташованих у межах охоронних зон, роботи, пов'язані з тимчасовим затопленням земель, проводяться за погодженням з підприємством магістрального трубопровідного транспорту.
Підприємства магістрального трубопровідного транспорту можуть не дати згоди на тимчасове затоплення зрошуваних земель, розташованих у межах охоронних зон, у разі, коли необхідно проводити планові ремонтно-відновлювальні, аварійні або інші роботи на магістральному або міжпромисловому трубопроводі, про що вони повинні письмово повідомити землекористувачів із зазначенням причин і терміну, протягом якого не може проводитися тимчасове затоплення.
6.1.11 Під час виконання сільськогосподарських робіт в охоронних зонах магістральних або міжпромислових трубопроводів із застосуванням машин і механізмів не дозволяється обробіток грунту на глибині понад 0,45 м.
6.1.12 Проїзд землерийних та інших машин під діючим трубопроводом допускається тільки по спеціально обладнаних переїздах у місцях, вказаних експлуатуючою організацією. При цьому необхідно дотримуватися вимог безпеки, передбачених проектом виконання робіт, а на дільницях, де діючий трубопровід заглиблений менше за 0,8 м, повинні бути встановлені знаки з написами, що попереджують про особливу небезпеку.
6.1.13 На всіх технологічних колодязях і контрольно-вимірювальних колонках діючого трубопроводу повинні бути встановлені розпізнавальні знаки, розташовані на висоті 2,0 - 2,5 м від поверхні землі.
Розпізнавальні знаки можуть бути нанесені на кришки технологічних колодязів або на кілометрові стовпчики, які розташовані поряд.
6.1.14 Перед початком робіт в колодязі, розташованому поблизу діючих трубопроводів особа, відповідальна за виконання цих робіт, повинна перевірити газоаналізатором відсутність газу на робочому місці і тільки після цього дозволити спуск робітників. У разі виявлення газу недопустимої концентрації (більше за 1%) необхідно колодязь ретельно провітрити і повторно перевірити загазованість.
Роботи, пов'язані зі спуском робітників в колодязі або інші закриті простори відносяться до газонебезпечних і їх виконання проводяться за вимогами інструкцій по безпечній організації даних робіт.
6.1.15 Представники експлуатуючої організації та відповідних органів державного нагляду і контролю України у межах своєї компетенції мають право у встановленому порядку призупиняти роботи, що виконуються із порушеннями вимог Правил охорони магістральних трубопроводів і цих Правил.
6.1.16 У разі зупинення виконання робіт, складається протокол (акт) із зазначенням прізвища керівника робіт, посади і прізвища винної особи, місця, часу і характеру порушення вимог Правил охорони магістральних трубопроводів і цих Правил. Один примірник протоколу (акта) видається під розписку керівнику робіт, другий примірник направляється керівнику організації яка виконує будівельно-монтажні (ремонтні) роботи.
Форма акта-заборони наведена у додатку Д.

6.2 Виконання робіт в охоронній зоні діючого магістрального та міжпромислового трубопроводу

6.2.1 Під час виконання робіт в охоронних зонах діючих об'єктів магістральних та міжпромислових трубопроводів механізовані колони, трубозварювальні бази, стелажі, стоянки механізмів і машин, склади паливно-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, житлові містечка, тощо повинні розміщуватися за межами охоронної зони.
6.2.2 Роботи в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів проводяться згідно вимог СНиП III - 4, ДНАОП 0.00-1.35 на основі "Плану виконання робіт" та дозволів (згод) від підприємств магістрального трубопровідного транспорту (для сторонніх організацій).
6.2.3 Земляні роботи у смузі, обмеженій відстанню 2 м по обидві сторони від нафто - або газопроводу, повинні виконуватися тільки вручну у присутності представника експлуатуючої організації.
6.2.4 Під час проведення земляних робіт необхідно дотримуватись чинних будівельних норм і правил щодо крутості схилів, укріплення траншей та котлованів, переміщення, установки і роботи машин під час розробки ґрунту (додаток Е).
6.2.5 Для спуску працівників в траншеї і котловани та їх підйому потрібно встановлювати драбини або сходи згідно з вимогами ГОСТ 26887, або влаштувати в ґрунті пологі ступінчасті спуски шириною не менше за 1,5м.
Забороняється користуватися для цих цілей кріпленнями.
6.2.6 Для виконання земляних робіт в охоронних зонах підземних трубопроводів механізмами, керівник робіт зобов'язаний видати машиністу землерийного механізму наряд-допуск, що визначає безпечні умови цих робіт, відповідно до вимог ДНАОП 0.00-5.11.
6.2.7 Забороняється відвал грунту на діючий магістральний або міжпромисловий трубопровід при виконанні земляних робіт в його охоронній зоні (в тому числі і при будівництві комунікацій паралельно діючому трубопроводу).
6.2.8 Валка лісу в охоронних зонах об'єктів магістральних та міжпромислових трубопроводів повинна виконуватись із забезпеченням цілості споруд трубопроводу, вільного вдовжтрасового проїзду і під'їзду до нього на будь-якій дільниці та недопущення захаращування траси трубопроводу поваленими деревами, кущами та порубаними залишками.
Трелювання дерев через діючий трубопровід необхідно виконувати тільки на обладнаних переїздах.
6.2.9 Для обслуговування та проведення ремонтно-відновлювальних робіт на магістральному або міжпромисловому трубопроводі, що проходить через лісові масиви або пересікає лісові смуги, поверхня землі повинна бути очищена від дерев та кущів. Розмір просіки повинен відповідати СН 452 і проектній документації.
6.2.10 В аварійних випадках, що вимагають термінових ремонтно-відновлювальних робіт на комунікаціях і спорудах інших організацій, що розміщені в охоронних зонах об'єктів магістральних або міжпромислових трубопроводів, дозволяється виконувати ці роботи без попереднього узгодження із експлуатуючими організаціями при умові виконання таких вимог:

 • негайного інформування власника (експлуатуючої організації) об'єкта магістрального або міжпромислового трубопроводу про початок робіт по ліквідації наслідків аварії та про необхідність направлення представника на місце аварії;
 • на місці виконання аварійно-ремонтних робіт зобов'язана постійно знаходитись особа, відповідальна за ці роботи і яка повинна провести цільовий інструктаж персоналу;
 • до прибуття на місце аварії представника організації - власника об'єкта магістрального або міжпромислового трубопроводу і його споруд (експлуатуючої організації) земляні роботи в охоронній зоні трубопроводу виконувати забороняється.

Представник власника (експлуатуючої організації) об'єкта магістрального або міжпромислового трубопроводу, що прибув на місце аварії, зобов'язаний вказати місцезнаходження трубопроводу і його споруд, заходи по забезпеченню їх цілості і бути присутнім до закінчення ремонтно-відновлювальних робіт на комунікаціях і спорудах інших організацій.
6.2.11 У випадку пошкодження трубопроводу або виявлення витоків продукту (газу, нафти, конденсату, аміаку тощо) із нього у процесі виконання робіт, весь персонал і технічні засоби повинні бути негайно виведені за межі охоронної зони, а власник об'єкта магістрального або міжпромислового трубопроводу (експлуатуюча організація) - негайно повідомлений про пошкодження (витікання).
До прибуття аварійно-відновлювальної бригади експлуатуючої організації (власника) об'єкта магістрального або міжпромислового трубопроводу, керівник будівельних (ремонтних) робіт повинен вжити заходів по забезпеченню охорони аварійної дільниці для попередження доступу в небезпечну зону своїх працівників та сторонніх осіб і транспортних засобів.

6.3 Виконання робіт поблизу кабельних ліній магістральних та міжпромислових трубопроводів

6.3.1 Під час виконання робіт в охоронних зонах кабельних ліній електропередач, ліній та споруд технологічного зв'язку магістральних та міжпромислових трубопроводах необхідно керуватися діючими Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою КМУ від 04.03.97 № 209, Правилами охорони ліній зв'язку, затвердженими постановою КМУ від 29.01.96 № 135, ДНАОП 5.2.30-1.06 та ДНАОП 5.2.30-1.07.
6.3.2 Виконавці робіт, майстри, бригадири, кранівники, машиністи землерийних, палебійних та інших будівельних машин і механізмів до початку робіт в охоронних зонах кабельних ліній повинні бути ознайомлені з розташуванням трас підземних кабелів та інших споруд зв'язку, електропередачі, їх позначанням на місцевості.
6.3.3 Забороняється застосування машин і механізмів ударної дії ближче 5 метрів від траси кабелів, а землерийних машин - у межах охоронної зони кабельних ліній.
Застосування землерийних машин у межах охоронної зони дозволяється лише під час розкопування, яке проводить персонал підприємства магістрального трубопровідного транспорту. Під час розкопування безпосередньо над кабелем використання землерийних машин та інструментів ударної дії, у тому числі лома і кайла, допускається лише на глибину, за якою до кабелю або захисного покриття залишається шар ґрунту не менш 0,3 метра. Подальше виймання ґрунту повинно проводитися вручну лопатами.
6.3.4 Влаштування тимчасового проїзду для будівельних машин і механізмів без посередньо над трасами підземних кабельних ліній будівельна організація повинна погоджувати з підприємством магістрального трубопровідного транспорту і здійснювати захист кабельних споруд від пошкоджень шляхом укладання дерев'яних настилів, бетонних плит, підсипання щебеню, гравію, установлення дерев'яних або металевих коробів тощо.
6.3.5 Під час виконання будівельно-монтажних робіт не дозволяється скидати на трасах кабельних ліній технологічного зв'язку вантажі більш як 5 тонн.
6.3.6 Під час копання траншей і котлованів у межах охоронних зон кабельних ліній електропередач будівельна організація проводить захист ліній від пошкоджень з виконанням таких вимог:

 • кабелі, прокладені безпосередньо в ґрунті, повністю відкопують ручним способом і вміщують у суцільний короб (з дерева або облицьований усередині неметалевими матеріалами), який міцно підвішують на хомутах до балок, укладених упоперек траншеї;
 • кабелі, прокладені в трубах або блоках, відкопують ручним способом до верхнього краю труби (блока), потім укладають балки, до яких підвішують труби (блоки), і продовжують розкопування ґрунту;
 • якщо копання траншеї або котловану проводиться нижче рівня залягання кабелю або поблизу нього, то вживають заходів для запобігання просіданню або зсуванню ґрунту;
 • у разі коли кабель відкопується на значну довжину, його захист повинен передбачатись проектом виконання робіт;
 • у всіх випадках на засоби захисту відкопаних кабелів слід вивішувати плакати з написом "Стій - напруга";
 • узимку виймання промерзлого ґрунту лопатами в охоронній зоні кабельної лінії можна розпочинати лише після його відігрівання, при цьому не можна допускати пошкодження оболонки та ізоляції кабелю від перегріву, розташовуючи джерела тепла на відстані не ближче 15 сантиметрів від кабелю.
 • Розробка ґрунту із застосуванням клин-молота не дозволяється;
 • не дозволяється засипати кабельні траншеї будівельним сміттям, а для кабелів без броньованої оболонки засипати також і мерзлим ґрунтом;
 • роботи у місцях перетину з діючими кабельними лініями необхідно виконувати у стислі терміни, не допускаючи тривалих (більше трьох робочих днів) перерв. У протилежному випадку вживають додаткових заходів для збереження від критих кабелів і забезпечують щоденний нагляд за ними.

Зазначені заходи погоджують з підприємством магістрального трубопровідного транспорту. У разі неможливості вжити необхідних заходів слід засипати кабельну трасу і розрівняти ґрунт в охоронній зоні кабельної лінії.
6.3.7 У разі пошкодження кабелю виконавець робіт повинен негайно повідомити про це підприємство, яке експлуатує кабельні лінії.
6.3.8 В аварійних випадках, які вимагають невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт в охоронних зонах, допускається виконання цих робіт без попереднього погодження з власником електричних мереж, але за умови виконання таких вимог:

 • водночас із направленням робітників на місце аварії, незалежно від часу доби, надсилають телефонограму в організації, які мають суміжні з місцем аварії кабельні комунікації, про необхідність прибуття їх представників;
 • на місці виконання аварійних робіт повинна постійно знаходитись відповідальна особа, яка має практичні навики і право на проведення таких робіт. Ця особа проводить цільовий інструктаж робітників щодо безпеки під час виконання робіт;
 • до прибуття на місце аварії представника підприємства магістрального трубопровідного транспорту земляні роботи в охоронній зоні повинні виконуватись вручну. У разі виявлення кабелю необхідно забезпечити його збереження від пошкоджень;
 • після прибуття на місце аварії представник магістрального трубопровідного транспорту зобов'язаний вказати місце розташування об'єктів, переконатися у повноті заходів безпеки і забезпечення збереження об'єктів, оформити письмовий дозвіл та контролювати проведення робіт або заборонити їх виконання з врученням акта-заборони, наведеного у додатку Д цих Правил.

6.3.9 Планові ремонтні роботи на лініях технологічного зв'язку та електропередач, які проходять в межах смуги відведення позаміських автомобільних доріг, можуть виконуватися тільки після узгодження ПВР та одержання у службі автомобільних доріг Укравтодору дозволу разом із схемою організації дорожнього руху, узгодженою з органами Державтоінспекції МВС України.
Технічні умови виконання зазначених робіт і дозвіл повинні бути видані в триденний термін після одержання письмового повідомлення про необхідність проведення робіт. Під час усунення наслідків аварії за відсутності можливості організувати обхідний зв'язок ремонтно-відновлювальні роботи проводяться без попереднього узгодження з обов'язковим викликом до їх місця представника Державтоінспекції МВС України або служби автомобільних доріг Укравтодору; технічні умови видаються в можливо короткі терміни.
6.3.10 Підприємства, установи, організації та суб'єкти господарювання, які проводять земляні роботи, у разі виявлення підземних кабелів, що не зазначені у технічній документації на ведення робіт, зобов'язані негайно припинити роботу поблизу виявлених кабелів, вжити заходів для їх збереження і сповістити про це підприємство магістрального трубопровідного транспорту.
6.3.11 У разі підняття кабелю якорем або риболовними сітками капітани суден (командири кораблів) зобов'язані вжити можливих заходів для вивільнення кабелю без пошкоджень, не рахуючись із втратою якоря або сіток.
Про випадок підняття кабелю капітани суден (командири кораблів) зобов'язані негайно сповістити радіограмою найближчий порт, вказавши координати місця пригоди, а також час підняття кабелю. Порт, у якому одержано повідомлення про випадкове підняття кабелю, інформує про це найближче підприємство магістрального трубопровідного транспорту.
6.3.12 Якщо під час розкриття траншеї і котлованів виявлено підземні кабельні лінії зв'язку, будівельна організація повинна забезпечити їх захист від пошкодження, для цього:

 • кабелі, прокладені безпосередньо у ґрунті, повністю викопуються вручну і розміщуються у суцільному дерев'яному (або іншого матеріалу) коробі, який у разі потреби надійно закріплюється на балках (металевих, залізобетонних або дерев'яних), прокладених впоперек траншеї. Кінці балок повинні перекривати ширину траншеї не менш як на 0,5 м з кожного боку. Короб підвішується на хомутах з дроту;
 • кабелі, прокладені у трубах або блоках телефонної каналізації викопуються вручну до верхнього краю труби (блока). Впоперек траншеї прокладаються балки для підвішування труб (блока), ґрунт розкопуються до нижнього краю труб (блока); труби (блок) за допомогою хомутів підвішується до балок, після чого здійснюється подальше розкопування ґрунту.

Якщо розкриття траншеї або котловану проводиться на нижчій від рівня залягання кабелю зв'язку глибині або поблизу цього кабелю, вживаються заходи для запобігання осіданню або зсуву ґрунту.
У разі коли під час проведення земляних робіт підземний кабель або блоки телефонної каналізації будуть вивільнюватися від ґрунту на значній довжині траси, заходи щодо захисту їх від пошкодження повинні передбачатися проектом виконання робіт.
За відсутності захисту від пошкодження оголених кабелів обов'язково організується їх охорона.
6.3.13 Відігрівання промерзлого ґрунту у зоні розташування кабелів технологічного зв'язку проводиться до такої температури, яка б не спричинила пошкодження оболонок та ізоляції серцевини кабелів. Розкриття промерзлого ґрунту із застосуванням клинових пристроїв не дозволяється.
6.3.14 Засипання викопаних траншей і котлованів у місцях перехрещення з кабелями зв'язку та телефонної каналізації проводиться шарами ґрунту завтовшки не більш як 0,1 метра з ретельним ущільненням. Взимку засипання проводиться піском або розталим ґрунтом.
Траншеї засипаються разом з балками, до яких були підвішені кабелі або короби з кабелями, про що складається акт прихованих робіт (огляд стану підземної кабельної лінії перед засипанням траншей).
6.3.15 Під час виконання будівельних робіт забороняється закидати землею або будівельними матеріалами кришки люків телефонних колодязів (коробок), розподільні шафи, замірні стовпчики, попереджувальні знаки на трасах підземних кабельних ліній, а також переміщувати лінійні споруди зв'язку без узгодження з власником цих споруд.
6.3.16 Роботи у місцях, де проектом передбачено постійне чи тимчасове перенесення ліній технологічного зв'язку можуть бути розпочаті тільки після перемикання діючих ліній.
6.3.17 Розривати ґрунт в охоронних зонах підземних кабельних ліній технологічного зв'язку дозволяється тільки лопатами без вживання різких ударів під час роботи. Використовувати такі інструменти, як ломи, кайла, клини та пневмоінструменти категорично забороняється. 
« Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного складу   Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів »
электрические сети