Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів

Траси і охоронні зони магістральних та міжпромислових трубопроводів - Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів

Оглавление
Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів
Траси і охоронні зони магістральних та міжпромислових трубопроводів
Організація виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів
Форма дозволу на виконання робіт в охоронній зоні об'єкта магістрального трубопроводу
Форма акту уточнення розміщення трубопроводу та його споруд
Форма акту уточнення траси кабельної лінії
Форма акта-заборони
Додаток Е

5 Траси і охоронні зони магістральних та міжпромислових трубопроводів

5.1 Загальні положення

5.1.1 Для виключення можливості пошкодження і руйнування магістральних та міжпромислових трубопроводів та забезпечення безпечної експлуатації об'єктів магістрального трубопровідного транспорту згідно з Правилами охорони магістральних трубопроводів, затвердженими постановою КМУ від 16.11.02 № 1747, вздовж трас магістральних та міжпромислових трубопроводів, навколо них встановлені охоронні зони.
Розміри охоронної зони ліній електропередач та споруд технологічного зв'язку об'єктів магістрального трубопровідного транспорту встановлені Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою КМУ від 04.03.97 № 209 та Правилами охорони ліній зв'язку, затвердженими постановою КМУ від 29.01.96 №135.
5.1.2 В умовах існуючої забудови розміри охоронних зон можуть зменшуватися Держнаглядохоронпраці України за погодженням місцевих територіальних органів, з урахуванням розташування існуючих споруд, рельєфу місцевості тощо на підставі обґрунтування, поданого власником забудови та погодженим його з підприємством магістрального трубопровідного транспорту та відповідними органами державного нагляду і контролю, за умови прийняття заходів по локалізації можливих надзвичайних ситуацій при обмеженні охоронної зони та впровадження спеціальних проектних рішень щодо підсилення трубопроводів.
Обґрунтування повинні базуватися на експертних оцінках та висновках спеціалізованих організацій щодо ділянки магістрального трубопроводу, при цьому межі вогнестійкості будинків та межа поширення вогню повинна відповідати вимогам ДБН В. 1.1-7.
5.1.3 Земельні ділянки, розташовані у межах охоронних зон об'єктів магістральних та міжпромислових трубопроводів не вилучаються у їх власників і землекористувачів а, використовуються з дотриманням вимог Земельного кодексу України, Правил охорони магістральних трубопроводів, затверджених постановою КМУ від 16.11.02 № 1747 і цих Правил.
5.1.4 Відповідно до ст. 12 Правил охорони магістральних трубопроводів, затверджених постановою КМУ від 16.11.02 № 1 47, будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, підривні гірничі, землечерпальні та поглиблювальні роботи на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, у місцях, де магістральні та міжпромислові трубопроводи проходять через ріки водойми та болота, торфорозробка та організація кар'єрів для добування корисних копалин виконуються лише за письмовим дозволом (згодою) підприємств магістрального трубопровідного транспорту та відповідних органів державного нагляду та контролю.

5.2 Порядок надання дозволу (згоди) на виконання робіт в охоронних зонах

5.2.1 Підприємства, установи, організації, а також суб'єкти господарювання, що мають намір виконувати роботи у межах охоронних зон об'єктів магістральних та міжпромислових трубопроводів, повинні не пізніше як за п'ять діб до початку робіт звернутися до підприємства магістрального трубопровідного транспорту за отриманням письмового дозволу (згоди) від нього на виконання цих робіт за формою, наведеною у додатку А до цих Правил.
Дозвіл (згода) складається у двох примірниках. До нього додається план із зазначенням розміщення та глибини залягання трубопроводів, кабельних ліній електропередачі, технологічного зв'язку та інших споруд, складений згідно з актом уточнення їх трас за формою, наведеною в додатку Б до цих Правил.
Виконання робіт без такого дозволу (згоди), або за дозволом (згодою), термін якого закінчився, забороняється.
5.2.2 Для отримання дозволу (згоди) і до початку робіт в охоронній зоні об'єктів магістральних та міжпромислових трубопроводів, юридична особа, яка виконує будівельні роботи, за участю субпідрядних організацій повинні разом розробити і погодити з експлуатуючою організацією план заходів, які забезпечать безпечне виконання робіт і цілісність об'єктів діючих трубопроводів та їх споруд. У заходах повинно бути передбачено:
а) порядок виконання робіт у даній зоні;
б) місця переїзду будівельних машин і транспорту через діючі трубопроводи та кабельні лінії, а також облаштування переїздів через них;
в) заходи з запобігання просідання ґрунту під час розробки його безпосередньо біля діючого трубопроводу та під час заглиблення нижче рівня його закладання;
г) узгоджене проектне рішення паралельного проходження або перетину діючого трубопроводу комунікаціями;
д) запобіжні заходи, які забезпечують безпечне виконання робіт (зниження величини тиску у діючому трубопроводі, місця ручного шурфування на діючому трубопроводі, метод позначення осі діючого трубопроводу, тощо).
Будівельна організація надає підприємству магістрального (міжпромислового)трубопроводу:

  • проектну документацію на споруджуваний об'єкт, виконану за технічними умовами підприємства магістрального трубопроводу і яка пройшла відповідну експертизу і узгодження;
  • ліцензію і дозвіл на виконання будівельних робіт, які видані в установленому порядку;
  • дозвіл Держнаглядохоронпраці на право виконання робіт (згідно з вимогами Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженому постановою КМУ від 15.10.03 № 1631);
  • проект виконання робіт з необхідними додатками (згідно ДБН А.3.1-5);
  • наказ будівельної організації про склад бригади і відповідального керівника робіт.

5.2.3 Письмові дозволи (згоди) на виконання вибухових (підривних) робіт в охоронних зонах об'єктів магістральних та міжпромислових трубопроводів видається підприємствами магістрального трубопровідного транспорту тільки після надання підприємству матеріалів, передбачених Єдиними правилами безпеки при вибухових роботах (ДНАОП 0.00-1.17).
5.2.4 Дозвіл (згода) видається на весь термін будівництва (ремонту) об'єкта (нормативний або передбачений договором чи контрактом). Якщо цей термін не дотримано, то продовження дії дозволу (згоди) встановлюється на термін, що не перевищує одного календарного року.
5.2.5 Дозвіл (згода) на виконання земляних робіт в охоронних зонах кабельних електричних мереж і ліній технологічного зв'язку видається за формою згідно додатку В.

5.3 Підготовчі роботи

5.3.1 Підприємствам, установам, організгціям, а також суб'єктам господарювання, які отримали дозвіл (згоду) на виконання робіт в охоронній зоні магістрального або міжпромислового трубопроводу, необхідно до початку робіт запросити представника експлуатуючої організації для встановлення на місцевості по технічній документації, приладами-шукачами і шурфуванням точного місцезнаходження трубопроводу, визначення його технічного стану і взаєморозташування із спорудами об'єкту, який будується (ремонтується, реконструюється). Необхідність застосування приладів-шукачів і шурфування визначається експлуатуючою організацією.
У випадку виявлення витоків газу (конденсату), нафти (нафтопродуктів) із діючого трубопроводу, вони повинні бути ліквідовані силами і засобами експлуатуючої організації до початку виконання робіт із дотриманням при цьому відповідних Правил безпеки.
5.3.2 Встановлення місцезнаходження і технічного стану підземного трубопроводу та його споруд виконується у межах всієї зони запланованої для виконання робіт і відповідальність за це несе експлуатуюча організація.
Траса діючого трубопроводу і його споруд у межах запланованої зони виконання робіт повинна бути закріплена на місцевості знаками висотою 1,5-2,0м, встановленими на прямих дільницях траси - у межах видимості, але не більше ніж через 1000 м, на всіх кутах повороту, у місцях перетину із комунікаціями, що будуються, а також на границях розробки ґрунту вручну. На знаках закріплення траси повинна бути вказана фактична глибина залягання діючого трубопроводу, його діаметр, робочий тиск та продукт, що транспортується.
Технічний стан діючого трубопроводу в зоні виконання робіт визначається на підставі результатів технічного діагностування методами неруйнівного контролю (візуального, ультразвукового, радіографічного, з використанням снарядів-дефектоскопів).
5.3.3 Роботи по встановленню знаків закріплення траси і шурфуванню виконуються будівельною організацією у присутності представника експлуатуючої організації. До завершення закріплення знаками траси діючого трубопроводу виконання будь-яких робіт в його охоронній зоні забороняється.
5.3.4 Перед початком земляних робіт поблизу кабельних ліній під наглядом персоналу підприємства магістрального трубопровідного транспорту силами замовника (підрядника) проводиться шурфування кабелів, встановлюються покажчики, обладнується тимчасове загородження. Шурфування проводиться по всій довжині діючих кабельних ліній у зоні виконання робіт згідно з вимогами ПВР. На підставі результатів виконаної роботи по уточненню місця розташування кабельної лінії складається акт за формою наведеною у додатку Г.
5.3.5 Уточнена траса кабельних ліній позначається покажчиками (віхами) висотою 1,5 - 2 м, які встановлюються через кожні 15-20 м на прямолінійних частинах траси, у всіх точках відхилення від прямолінійної осі траси більш ніж на 0,5 м, на всіх поворотах траси, а також на межі вибирання ґрунту, де роботи повинні виконуватися вручну.
На місці проведення робіт встановлюється попереджувальний знак (покажчик) у вигляді прямокутника з листової сталі розміром 400x300 міліметрів, який пофарбований у білий колір, з нанесеними на нього зображенням блискавки червоного кольору, словами "Копати заборонено, охоронна зона кабелю" із зазначенням меж охоронної зони, адреси і номера телефону (чорним кольором) організації, яка експлуатує кабельні лінії.
5.3.6 Трасу кабельних ліній, прокладену по орних землях і незабудованій місцевості, позначають покажчиками, встановленими на відстані не менш ніж 500 м один від одного, а також у місцях зміни напрямку траси. Попереджувальний знак (покажчик) встановлюють на стовпі висотою 1,7 м над поверхнею землі.
До завершення позначення траси кабелів покажчиками (віхами) виконання земляних робіт (крім ручного шурфування) не допускається.
5.3.7 На підставі результатів виконаної роботи по уточненню місця розташування магістрального або міжпромислового трубопроводу та його споруд, складається акт за участю представників будівельної та експлуатуючої організацій (додаток Б).
До акту додається ситуаційний план (схема) траси із зазначенням місцезнаходження та глибини залягання діючого трубопроводу, його споруд та об'єкта, який будується, необхідних їх характеристик, прив'язки трубопроводу, споруд, наявних шурфів і встановлених знаків закріплення.
5.3.8 Після завершення робіт на перетині трубопроводу, керівник робіт зобов'язаний проконтролювати встановлення на місці перетину попереджувальних знаків згідно вимог проекту і ДСТУ 4329.
5.3.9 Після закінчення виконання будівельно-монтажних, ремонтних або спеціальних робіт в охоронній зоні об'єктів магістральних або міжпромислових трубопроводів підприємства, установи, організації, а також суб'єкти господарювання, що виконували ці роботи, зобов'язані разом із представником організації, що експлуатує об'єкт трубопроводу, оформити розділ 4 дозволу (згоди).
5.3.10 По закінченню будівництва, реконструкції або капітального ремонту значних об'єктів (залізничних колій, автомобільних шляхів, мереж тощо), які проводились в охоронній зоні об'єктів магістральних або міжпромислових трубопроводів, до складу робочої комісії з приймання закінченого будівництвом об'єкта або його черги в експлуатацію, замовник будівництва повинен обов'язково включати представника власника об'єкта трубопроводу (або організації, що його експлуатує).


 
« Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного складу   Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів »
электрические сети