Стартовая >> Книги >> Правила >> Положення про організацію пусконалагоджувальних робіт на устаткуванні компресорних станцій магістральних газопроводів, що вводиться в експлуатацію

Додатки - Положення про організацію пусконалагоджувальних робіт на устаткуванні компресорних станцій магістральних газопроводів, що вводиться в експлуатацію

Оглавление
Положення про організацію пусконалагоджувальних робіт на устаткуванні компресорних станцій магістральних газопроводів, що вводиться в експлуатацію
Додатки

Додаток А
(обов’язковий)

Форма акта закінчення монтажних робіт і готовності устаткування
для проведення пусконалагоджувальних робіт

 

“Затверджую”
____________
(Замовник)

КС _________________

 

АКТ
закінчення монтажних робіт і готовності устаткування
для проведення пусконалагоджувальних робіт

___________________________________________________________________________________
(найменування устаткування, системи, установки, агрегату, його заводський і станційний номера)

змонтоване в ________________________________________________________________,
(найменування споруди, цеху)
який входить до складу _______________________________________________________
(найменування КC)
Монтаж устаткування виконано ________________________________________________
(найменування монтажних організацій)

Дата початку монтажних робіт _________________________________________________

Монтажні роботи виконані за проектом __________________________________________
(найменування проектної організації)

Пред’явлене устаткування  вважати готовим для проведення пусконалагоджувальних робіт з   “___”________________20___ р.

 

Представники

(монтажних організацій)

 

(підписи)

(пусконалагоджувальних організацій)

 

(підписи)

(Замовника)

 

(підписи)

                                                                                                            


Додаток Б
(обов’язковий)

Форма акта приймання устаткування для комплексного випробування

 

“Затверджую”
____________
(Замовник)

 

КС _________________

АКТ
приймання устаткування для комплексного випробування

 

Складений комісією у складі ___________________________________________________
(представники Замовника, П.І.Б., посада)
____________________________________________________________________________
(представники пусконалагоджувальних організацій, П.І.Б., посада)

Комісією проведена робота з визначення придатності устаткування для комплексного випробування ________________________________________________________________
(найменування устаткування)

Встановлено,  що  на  зазначеному  вище  устаткуванні  виконані  пуско‑ налагоджувальні роботи і індивідуальні випробування відповідно до вимог _______________________________________________________________________
(найменування нормативного документа, проекту)

Базуючись на отриманих даних, комісія вважає можливим прийняти для комплексного випробування зазначене вище устаткування.

До акта додаються:
1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________

 

Представники Замовника                              Представники
пусконалагоджувальних організацій
__________________________                                       _______________________________


Додаток В
(обов’язковий)

Форма акта приймання устаткування в експлуатацію

 

“Затверджую”
__________
(Замовник)

КС _________________

АКТ
приймання устаткування в експлуатацію

 

Складений комісією в складі ___________________________________________________
(представники Замовника, П.І.Б., посада)
____________________________________________________________________________
(представники пусконалагоджувальних організацій, П.І.Б., посада)

Комісією   проведена   робота  з  визначення  придатності  устаткування  до  експлуатації
 ____________________________________________________________________________
(найменування устаткування)

Встановлено, що зазначене вище устаткування:
1. Працювало на заданих режимах в період власне комплексного випробування протягом _____________  з позитивним результатом.
(годин)

2. Відповідає вимогам _________________________________________________________
(найменування нормативного документа, проекту)

Базуючись на отриманих даних, комісія вважає можливим:
1. Прийняти зазначене вище устаткування в експлуатацію.
2. Пусконалагоджувальні роботи визнати виконаними з оцінкою ____________________

До акта додаються:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

 

Представники Замовника                              Представники
пусконалагоджувальних організацій
__________________________                                       _______________________________


Додаток Г
(довідковий)

Список використаної літератури та документації

 

ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного  стану. Терміни та визначення
ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення
ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Теpміни та визначення
ДСТУ ISO 9002-95 Система качества. Модель для обеспечения качества при производстве и монтаже
ДСТУ Б А.1.1-66-95 Капітальні вкладення, основні фонди. Терміни та визначення
ДБН А.3.1.-3-94 Державні будівельні норми України. Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення.
ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд
ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения
ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
ГОСТ 14.004-83 Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий
ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения
ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 22782.0-81 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний
ВРД 39-1.10-006-2000 Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов
СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы
СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
Положення про організацію відомчого технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом і експлуатацією об’єктів ДК “Укртрансгаз” (затв. 09.02.2000 р.)
Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов (утв. Министром газовой промышленности 16.03.81 г.)
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (затв. Держнаглядохоронпраці 09.01.98 р. № 4)
Правила експлуатації та безпечного обслуговування засобів автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки в газовій промисловості України (затв. АТ “Укргазпром” 28.07.98 р.)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Главгосэнергонадзором СССР 21.12.84 г.)
Правила устройств электроустановок. Шестое издание. (Министерство энергетики и электрификации СССР, 1986 г.) 
« Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд   Правила аттестации сварщиков »
электрические сети