Стартовая >> Книги >> Правила >> Норми випробування електрообладнання

Вимірювальні трансформатори - Норми випробування електрообладнання

Оглавление
Норми випробування електрообладнання
Синхронні генератори, компенсатори і колекторні збудники
Машини постійного струму
Електродвигуни змінного струму
Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
Вимірювальні трансформатори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Повітряні вимикачі
Вимикачі навантаження
Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Комплектні розподільні пристрої
Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів
Струмообмежувальні сухі реактори
Високовольтні вакуумні вимикачі
Конденсатори
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Трубчасті розрядники
Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Вводи та прохідні ізолятори
Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Трансформаторне масло
Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Повітряні лінії електропередавання
Акумуляторні батареї
Заземлюючі пристрої
Силові кабельні лінії
Інструкція з увімкнення в роботу обертових електричних машин
Контроль стану ізоляції трансформаторів перед введенням у експлуатацію
Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту
Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток
Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток
Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

9 Вимірювальні трансформатори
Обсяг і періодичність вимірювань і випробувань вимірювальних трансформаторів мають відповідати наведеним у таблиці 13.
В експлуатації під час контролю за 9.4 трансформаторів струму з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією напругою 330 кВ і вище без їх вимикання вимірювання за 9.1 і 9.2 можуть не провадитись.

Таблиця 13 - Обсяг і періодичність вимірювань і випробувань вимірювальних трансформаторів

Періодичність вимірювань і випробувань

Обсяг вимірювань і випробувань трансформаторів

струму

напруги

Вбудовані трансформатори струму з керамічною і литою ізоляцією на напругу до 35 кВ

3 паперово-масляною ізоляцією

3 паперово-масляною конденсатною ізоляцією

3 литою і сухою ізоляцією на напругу до 35 кВ

Маслонапов-
нені

При приймально-здавальних випробуваннях (при першому вмиканні)

За 9.1; 9.3; 9.5; 9.6; 9.7

За 9.1; 9.2; 9.3.2; 9.5; 9.9; 9.10**)

За 9.1-9.8; 9.3.2; 9.5;9.9;9.10**)

За 9.1; 9.3

За 9.1; 9.3; 9.8; 9.10**)

Не менше ніж один раз у чотири роки

-

За 9.10**)

За 9.1; 9.2; 9.3.2; 9.9;9.10**)

-

-

Не менше ніж один раз у вісім років

За 9.1; 9.3

За 9.1; 9.2*); 9.3.2; 9.5; 9.9; 9.10**)

За9.1;9.2*); 9.3.2; 9.5; 9.9; 9.10**)

За 9.1; 9.3

За 9.1; 9.3; 9.8; 9.10**)

*) При незадовільних показниках залитого масла
**) Відбір і випробування масла в герметизованих трансформаторах не провадяться, крім вказівок інструкції заводу-виготовлювача

Норми вимірювань і випробувань вимірювальних трансформаторів наведено в 9.1-9.12.
9.1 Вимірювання опору ізоляції
9.1.1 Вимірювання опору основної ізоляції обмоток
Опір вимірюється мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Виміряні значення опору ізоляції обмоток трансформаторів напруги і трансформаторів струму мають бути не менше наведених у таблиці 14.
9.1.2 Вимірювання опору ізоляції вторинних обмоток
Опір вимірюється мегаомметром на напругу 0,5-1,0 кВ. Опір ізоляції вторинних обмоток не нормується, але разом з приєднаними до них колами має бути не менше ніж 1 МОм.
При оціненні стану ізоляції вторинних обмоток можна орієнтуватись на такі середні значення опору ізоляції справної обмотки:
- у вбудованих трансформаторах струму -10 МОм;
- у виносних трансформаторах струму - 50 МОм.
У трансформаторах струму 220 кВ і вище з кільцевою ізоляцією обмотки за наявності виводу від екрана вторинної обмотки вимірюється опір ізоляції між екраном і вторинною обмоткою. Значення опору ізоляції має бути не менше ніж 1 МОм.
9.2 Вимірювання тангенса кута діелектричних витрат ізоляції обмоток трансформаторів струму
Виміряні значення тангенса кута діелектричних витрат ізоляції обмоток трансформаторів струму не повинні перевищувати значень, наведених у таблиці 15.
При вимірюванні потрібно звертати увагу на характер змінювання тангенса кута діелектричних витрат і ємності порівняно з результатами попередніх вимірювань.
Під час експлуатації в маслонаповнених каскадних трансформаторах струму допускається вимірювати загальне значення tg δ двох елементів каскада.
Норми оцінення стану ізоляції в цьому випадку мають бути скориговані відповідно до нормованих значень, наведених у таблиці 15.

Таблиця 14 - Найменші допустимі значення опору ізоляції обмоток трансформаторів напруги та трансформаторів струму

Тип вимірювального
трансформатора

Найменше допустиме значення опору ізоляції, МОм

Примітка

Основна
ізоляція

Вимірю-
вальний конден-
сатор

Зовнішні шари
основної
ізоляції

Трансформатори напруги

90 і більше для трансформа-
торів напруги серії НКФ.
Для решти трансформа-
торів напруги - не нормується

-

-

У каскадних трансформаторах напруги серії НКФ, щo вводяться до роботи, також вимірюється опір ізоляції зв'язувальних і вирівнювальних обмоток, який повинен бути не нижче 50МОм

Трансформатори струму усіх напруг (крім трансформаторів струму з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією)

Не нормується

-

-

У каскадних трансформаторах струму на напругу 500 кВ з кільцевими обмотками, що вводяться до роботи, вимірюється також опір ізоляції проміжних обмоток. Значення опору ізоляції не нормується

Трансформатори струму з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією і U-подібною обмоткою на напругу 330 кВ

5000*)


3000

3000*)


1000

1000*)


500

-

Трансформатори струму з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією і pимовидною обмоткою

5000*)


3000

-

3000*)


1000

-

*) У чисельнику наведено найменш допустимі значення опору ізоляції для трансформаторів струму, які вводяться до роботи, у знаменнику - для трансформаторів струму, які знаходяться в експлуатації

Таблиця 15 - Граничні значення tg δ основної ізоляції обмоток трансформаторів струму (при t = 20 °С).

Виконання трансформатора струму і періодичність вимірювання

Граничні значення tg δ ізоляції трансформатора струму на напругу, кВ

35

60-110

150-220

330

500*)

750*)

Трансформатори струму з паперово-масляною ізоляцією і обмоткою кільцевого виконання:

при першому увімкненні

2,5

2,0

1,5

-

1,0

-

в експлуатації

4,5

3,5

2,5

-

1,5

-

Трансформатори струму з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією і U-подібною ізоляцією:

при першому увімкненні

-

-

-

0,6

-

-

в експлуатації***)

-

-

-

0,8**)

-

-

Трансформатори струму з конденсаторною паперово-масляною ізоляцією і римовидною обмоткою:

при першому увімкненні

-

-

-

0,5

0,5

0,5

в експлуатації***)

-

-

-

-

-

-

*) Норму дано для одного елемента каскадного трансформатора струму
**) Норма - у знаменнику для вимірювального конденсатора, випробна напруга-за 9.3.2
***) Норма - не більше ніж 50 % виміряної величини на заводі і при введенні в експлуатацію відповідно

9.3 Випробування підвищеною напругою промислової частоти
9.3.1 Випробування ізоляції обмоток високої напруги
Значення випробної напруги встановлюється для вимірювальних трансформаторів згідно з таблицею 16.

Таблиця 16 - Випробна напруга промислової частоти

Вид ізоляції обмотки випробної напруги

Випробна напруга, кВ, для вимірювальних трансформаторів
з номінальною напругою, кВ

0,4-0,6

3

6

10

15

20

24

27

35

Керамічна

-

24

32

42

55

65

70

80

95

Інші

-

21,6

28,8

37,6

49,5

58,5

67,5

72

85,5

Трансформатори напруги з полегшеною ізоляцією одного з виводів випробуванню не підлягають.
В експлуатації вимірювальні трансформатори випробуються разом з ошиновкою відповідно до 4.22.
Тривалість прикладення випробної напруги для трансформаторів напруги - 1 хв.
Тривалість прикладення випробної напруги для трансформаторів струму становить 1 хв, якщо основна ізоляція керамічна або паперово-масляна, і 5 хв - якщо основна ізоляція з органічно-твердих матеріалів або кабельних мас. Випробування останніх шарів можна не провадити.
9.3.2 Випробування ізоляції вторинних обмоток
Значення випробної напруги для ізоляції вторинних обмоток разом з приєднаними до них колами дорівнює 1 кВ.
Тривалість прикладення випробної напруги - 1 хв.
9.4 Перевірна контрольних точок характеристики намагнічування осердя трансформаторів струму
Точки характеристики намагнічування під час першого увімкнення трансформатора струму перевіряються при напрузі, зазначеній у заводській документації. При цьому в будь-якому випадку значення вторинного струму не має перевищувати номінальне значення.
В експлуатації перевіряються дві - три точки характеристики намагнічування підвищеною напругою до початку насичення, але не вище 1800 В. Одержані значення в контрольних точках порівнюються з заводськими значеннями або з результатами вимірювань у справних однотипних трансформаторах струму.
За наявності в обмотках відгалужень контрольна точка перевіряється на робочому відгалуженні. Результати вимірювань мають ідповідати заводським або початковим значенням у межах точності вимірювання.
9.5 Перевірна полярності вбудованих трансформаторів струму
Полярність повинна відповідати даним підприємства-виготовлювача.
9.6 Перевірка коефіцієнта трансформації вбудованих трансформаторів струму
Відхилення значень виміряного коефіцієнта трансформації від зазначеного в паспорті має відповідати вимогам підприємства-виготовлювача.
9.7 Вимірювання опору обмоток постійному струму
Вимірювання провадиться у зв'язувальних обмотках каскадних трансформаторів напруги.
Відхилення значення виміряного опору обмотки від зазначеного в паспорті або від значення опору обмоток інших фаз має бути не більше ніж 2 %.
9.8 Перевірка якості ущільнень трансформаторів струму
Перевірка провадиться в трансформаторах струму на напругу 330 кВ і вище з паперово-масляною конденсаторною ізоляцією негерметичного виконання шляхом утворення в них надмірного тиску масла 0,05 МПа (0,5 кгс/см2). Тривалість перевірки - 5 хв.
Під час перевірки не повинно бути витікання масла та зниження випробного тиску.
9.9 Випробування трансформаторного масла
Провадиться згідно з розділом 25.
9.10 Випробування ємнісних трансформаторів напруги сери НДЕ
Провадиться згідно з розділом 19 та інструкцією підприємства-виготовлювача.
9.11 Випробування вентильних розрядників трансформаторів напруги НДЕ і каскадних трансформаторів струму
Провадяться згідно з розділом 19 та інструкцією підприємства-виготовлювача.
9.12 Тепловізійний контроль
Тепловізійний контроль трансформаторів струму провадиться згідно з додатком Е.
9.13 Контроль ізоляції під робочою напругою
Контроль ізоляції трансформаторів струму під робочою напругою рекомендовано провадити в трансформаторах струму 220-750 кВ.
Для трансформаторів струму вимірювання згідно з 9.1, 9.2 і 9.10 можуть провадитись лише при незадовільних результатах контролю під напругою за 9.13.
Контрольовані параметри: зміна тангенса кута діелектричних витрат (tg δ і ємності (ΔС/С) основної ізоляції або (та) зміна її модуля повної провідності (ΔY/Y). Дозволяється контроль за одним з параметрів (tg δ або ΔY/Y).
Зміна позначень контрольованих параметрів визначається як різниця результатів двох вимірювань: чергових і при введенні в роботу систем контролю під напругою.
Граничні позначення збільшення ємності ізоляції становлять 5 % значенні вимірюваного при введенні в роботу системи контролю під напругою.
Періодичність контролю трансформаторів струму під робочою напругою залежно від величини контрольованого параметра до моменту організації безперервного автоматизованого контролю наведено в таблиці 17. 
« Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж   Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности »
электрические сети