Стартовая >> Книги >> Правила >> Норми випробування електрообладнання

Вводи та прохідні ізолятори - Норми випробування електрообладнання

Оглавление
Норми випробування електрообладнання
Синхронні генератори, компенсатори і колекторні збудники
Машини постійного струму
Електродвигуни змінного струму
Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
Вимірювальні трансформатори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Повітряні вимикачі
Вимикачі навантаження
Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Комплектні розподільні пристрої
Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів
Струмообмежувальні сухі реактори
Високовольтні вакуумні вимикачі
Конденсатори
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Трубчасті розрядники
Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Вводи та прохідні ізолятори
Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Трансформаторне масло
Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Повітряні лінії електропередавання
Акумуляторні батареї
Заземлюючі пристрої
Силові кабельні лінії
Інструкція з увімкнення в роботу обертових електричних машин
Контроль стану ізоляції трансформаторів перед введенням у експлуатацію
Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту
Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток
Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток
Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

23 Вводи та прохідні ізолятори
Норми та періодичність випробувань маслонаповнених і мастиконаповнених вводів і фарфорових прохідних ізоляторів повинні відповідати:
- фарфорові прохідні ізолятори:
а) під час приймально-здавальних випробувань (при першому увімкненні) ( П )-23.3;
б) під час капітального ремонту обладнання (К) - 23.3;
- мастиконаповнені вводи:
а) під час приймально-здавальних випробувань (при першому увімкненні) (П)-23.2 і 23.3;
б) під час ремонту масляного вимикача (К) - 23.2, 23.3;
- маслонаповнені вводи (трансформаторні, реакторні, лінійні, кабельні, і для масляних вимикачів):
а) під час приймально-здавальних випробувань (при першому увімкненні) (П) - 23.1-23.4*);
б) під час ремонту вводу або обладнання приєднання, до якого відноситься випробний ввід, -23.2-23.4*);
в) у період технічного обслуговування - 23.2-23.4*).
Примітка 1. За наявності контролю герметичних маслонаповнених вводів 110-750 кВ під робочою напругою (крім пристроїв КІВ) вимірювання згідно з 23.1 і 23.2 у процесі експлуатації можуть не провадитись.
Примітка 2. Вимірювання згідно з 23.1 і 23.2 в маслонаповнених вводах з бар'єрною ізоляцією 66 кВ і вище в процесі експлуатації можуть не провадитись.
Примітка 3. Вимірювання згідно з 23.1 і 23.2 у маслонаповнених вводах 110 кВ із твердою ізоляцією в період технічного обслуговування можуть не провадитись. Норми випробування вводів і прохідних ізоляторів зазначено в 23.1-23.5.
23.1 Вимірювання опору ізоляції
Опір ізоляції вимірювальної та останньої обкладок вводів із паперово-масляною ізоляцією вимірюється мегаомметром на напругу 1,0- 2,5 кВ.


*) Випробування масла здійснюються у вводах з паперово-масляною ізоляцією негерметичного виконання. У герметичних вводах проба масла відбирається лише при недопустимих відхиленнях значень (до основної ізоляції або вимірювального конденсатора, а також при підвищенні (зниженні) тиску масла у вводі вище (нижче) допустимого.

Значення опору ізоляції під час введення в експлуатації повинне бути не менше ніж 1000 МОм, а в процесі експлуатації - не менше ніж 500 МОм.
23.2 Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат
Вимірюється tg δ у вводах і прохідних ізоляторах з основної паперово-масляної, маслобар'єрної та твердої ізоляції, а також вимірювального конденсатора і останніх шарів паперово-масляної ізоляції. Значення tg δ основної ізоляції та вимірювального конденсатора не повинні перевищу, вати наведених у таблиці 40. Значення tg δ останніх шарів ізоляції негерметичних вводів з твердою ізоляцією не нормується.
Випробна напруга основної ізоляції - 10 кВ, останніх шарів ізоляції - 5 кВ, вводів, виготовлених по ГОСТ 10693, - 3 кВ.
У трьох затискних вводах, крім вимірювання tg δ основної ізоляції, потрібно вимірювати tg δ ізоляції відводів, призначених для приєднання до регулювальної обмотки автотрансформатора. Значення tg δ ізоляції кожного з відводів не повинне перевищувати 2,5 % для нововведених вводів і 2,8 % - для вводів у процесі експлуатації.
Під час експлуатаційних вимірювань необхідно звертати увагу на динаміку змінювання ідб і ємності протягом часу в окремих зонах внутрішньої ізоляції.
23.3 Випробування підвищеною напругою промислової частоти
Значення випробної напруги для вводів, які випробуються окремо, приймається згідно з таблицею 41.
Випробування вводів, встановлених на силових трансформаторах, виконується разом з випробуванням обмоток цих трансформаторів за нормами, прийнятими для силових трансформаторів. Тривалість прикладення випробної напруги:
- для основної фарфорової, паперово-масляної і мастичної ізоляції - 1 хв;
- для основної ізоляції з органічних твердих матеріалів і кабельних мас - 5 хв.
Тривалість прикладення випробної напруги для вводів, які випробуються разом з обмотками трансформаторів - 1 хв.


*) Крім випадків, зазначених у інструкціях заводів-виготовлювачів

Таблиця 40 - Граничні значення tg δ основної ізоляції вводів*)

Вид ізоляції

Граничне допустиме значення tg δ, %, ізоляції вводів на номінальну напругу, кВ

35

60-110

150-220

330

500

750

під час першого вмикання (П)

в експлу-
атації

під час першого вмикання (П)

в експлу-
атації

під час першого вмикання (П)

в експлу-
атації

під час першого вмикання (П)

в експлу-
атації

під час першого вмикання (П)

в експлу-
атації

під час першого вмикання (П)

в експлу-
атації

Мастико-наповнена

3

9

2

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Тверда

-

-

0,9

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

Масло-
бар'єрна

-

-

2

5

2

4

-

-

-

-

-

-

Паперово-масляна**)

-

-

0,8


1,2

1,5


2,0

0,6


1,0

1,2


1,5

0,6


1,0

1,0

0,6


0,8

1,0

0,6


0,8

0,8

*) Значення tg δ ізоляції вимірювального конденсатора маслонаповненого вводу приймається за нормами для основної ізоляції
**) У герметичних вводах у знаменнику дано значення tg δ 6 останніх шарів ізоляції від втулки. Вони повинні бути вищими від попередніх замірювань не більше ніж на 20 %.

Таблиця 41

Найменування

Значення випробної напруги вводів і прохідних iзоляторів із номінальною напругою, кВ

3

6

10

15

20

24

35

Вводи та прохідні ізолятори з фарфору

25

32

42

57

68

75

100

Мастико-, маслонаповнені вводи, вводи та прохідні ізолятори з органічних твердих матеріалів

-

-

-

45

53

61

78

23.4 Перевірка герметичності ущільнень маслонаповнених вводів
Перевірка виконується в негерметичних вводах з паперово-масляною ізоляцією утворенням у них надлишкового тиску 0,1 МПа (1 кгс/см2).
Тривалість випробування - 30 хв. Під час випробування не повинно бути ознак протікання масла та (або) зниження випробного тиску.
У герметичних вводах виконується перевірка манометрів.
23.5 Випробування трансформаторного масла з маслонаповнених вводів
Виконуються згідно з розділом 25:
для вводів негерметичного виконання - за переліками 1,2,4-6 таблиці 48, для вводів 220 кВ і вище - додатково за переліком 7. У герметичних вводах відбирається проби масла на хроматографічні та хімічні аналізи при погіршенні tg δ.
Заміну масла в гідрозатворах провадять за інструкцією заводу -виготовлювача.
23.6 Випробування надмірним тиском
Випробування надмірним тиском провадиться на негерметичних маслонаповнених вводах напругою 110 кВ та вище надмірним тиском масла 0,1 МПа з метою перевірки ущільнень.
Тривалість випробувань 30 хв. Допускається зниження тиску за час випробувань не більше 5 кПа.
23.7 Перевірка манометра
Манометр перевіряється в герметичних вводах порівнянням його показань з показаннями манометра, який атестувався.
Перевірка провадиться в трьох оцифрованих точках шкали: на початку, в середині, в кінці. Допустиме відхилення показань манометра, який перевіряється, від атестованого повинне становити не більше 10% верхньої межі вимірювань.
Перевірка провадиться у терміни, встановлені для контролю ізоляції вводів.
23.8 Контроль ізоляції під робочою напругою
Контроль ізоляції вводів під робочою напругою рекомендовано провадити в вводах 110-750 кВ з паперово-масляною ізоляцією конденсаторного типу на автотрансформаторах з номінальною напругою 330 кВ та вище і трансформаторах з номінальною напругою 110 кВ та вище, установлених на електростанціях і вузлових підстанціях.
Для вводів, які контролюються під напругою, контроль за 23.1, 23.2 (крім вимірювання опору ізоляції і tg δ зони С3 і 23.5) може провадитись лише при одержанні незадовільних результатів випробувань за 23.7.
Контрольовані параметри: зміна тангенса кута діелектричних втрат з Δtg δ та ємності ΔС/С основної ізоляції або(та) зміна її модуля повної провідності |ΔY/Y|. Допустимий контроль - по одному з параметрів Δtg δ або |ΔY/Y|. Зміна значень контрольованих параметрів визначається як різниця результатів чергових вимірювань та вимірювань при введенні в роботу системи контролю під напругою.
Граничні значення параметрів (Δtg δ) та |ΔY/Y| наведено в таблиці 42.
Таблиця 42

Клас напруги, кВ

Граничні значення параметрів, % , Δtg δ та |ΔY/Y|

Під час періодичного контролю

Під час безперервного контролю

110-220

2,0

3,0

330-500

1,5

2,0

750

1

1,5

Примітка 1. Для вводів 330-750 кВ рекомендовано автоматизований безперервний контроль з сигналізацією про граничні значення вимірюваних параметрів.
Примітка 2. Зменшення значення tg δ основної ізоляції герметичного вводу порівняно з результатами попередніх вимірювань на Δtg δ (%) і 0,3 є показником для проведення додаткових випробувань з метою визначення причин зниження Δtg δ .
Граничне значення збільшення ємності становить 5% значення, яке вимірюється при введенні в роботу системи контролю під напругою. Періодичність контролю вводів під робочою напругою залежно від величини контрольованого параметру до організації автоматизованого безперервного контролю наведено в таблиці 43. 
« Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж   Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности »
электрические сети