Стартовая >> Книги >> Правила >> Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Рада - Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Оглавление
Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України
Предмет Договору та обов'язки членів ринку
Обов'язки ДПЕ
Участь в Оптовому ринку електричної енергії
Рада
Розпорядник системи розрахунків
Розпорядник коштів Оптового ринку
Централізоване диспетчерське управління
Інфраструктура ринку
Порядок внесення змін
Юридичні терміни та умови
Сторони договору
Порядок здійснення фінансових розрахунків
Зміст попереднього та остаточного розрахунків
Порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії
Заява про вступ до оптового ринку електричної енергії
Положення про надзвичайні ситуації в Оптовому ринку

6. Рада

6.1. Рада виступає в ролі представника Сторін при виконанні цього Договору. Вона постійно керується положеннями розд. 2. Члени Ради не складають окремої юридичної особи або об'єднання, і Рада не має окремих відповідних повноважень.

6.2. Склад Ради.

Рада формується таким чином:

6.2.1. до складу Ради входять 10 Голосуючих директорів, зокрема:

а) 5 директорів від Виробників електроенергії;

б) 5 директорів від Постачальників електроенергії.

6.2.2. Вибори Голосуючих директорів:

а) Члени ринку подають свої пропозиції щодо кандидатів на роль Голосуючого директора до Секретаріату Ради за 5 днів до Щорічних загальних зборів;

б) на Щорічних загальних зборах члени ринку віддають свої Пропорційні голоси блоком за запропонованого ними кандидата в своєму Класі. Кандидати, що набрали п'ять найвищих результатів в кожному Класі, обираються Голосуючими директорами строком на один рік. У випадку рівного рахунку голосів і перевищення таким чином необхідного числа успішних кандидатур, проводиться переголосування серед кандидатів з однаковими найвищими результатами в цьому Класі до отримання тільки п'яти Голосуючих директорів;

в) Члени ринку обирають своїм представником одного з вибраних Голосуючих директорів в своєму Класі, про що повідомляють Секретаріат в письмовій формі. Такі члени ринку складають Виборчий округ Голосуючого директора, і цей Голосуючий директор повинен представляти їхні інтереси на засіданнях Ради. Члени ринку вільні змінити свій Виборчий округ в будь-який час після надсилання письмового повідомлення до Секретаріату.

6.2.3. Кожний Голосуючий директор має право призначати за своїм письмовим дорученням будь-яку особу (в тому числі і Голосуючого директора) своїм повноважним представником і може за своїм розсудом його звільнити. Такий повноважний представник має на зборах Ради права Голосуючого директора.

6.2.4. Склад Ради включає таких Неголосуючих директорів:

а) один представник від ДПЕ;

б) один представник від НКРЕ;

в) один представник від Аудитора ринку;

г) один представник від Державної електричної компанії;

д) один представник від Міністерства енергетики та електрифікації України;

е) один представник від Держкоматому;

ї) на період строком 1 рік від Дати набрання чинності цього Договору один представник від Незалежних постачальників електроенергії.

Неголосуючі директори мають право бути присутніми та виступати на зборах Ради, проте не мають права голосувати з жодного питання. Неголосуючий директор призначається виключно тим органом, який він має представляти.

6.2.5. Голосуючий директор звільняється:

а) у разі відставки за власним бажанням шляхом подання письмової заяви до Секретаріату; або

б) коли член ринку, представлений цим Голосуючим директором, став банкрутом; або

в) за станом здоров'я; або

г) якщо він Українським судом визнаний винним за вироком, що набрав чинності; або

д) якщо він не брав участі у трьох засіданнях Ради.

При звільненні Голосуючого директора члени ринку з його Виборчого округу обирають для захисту своїх інтересів іншого Голосуючого директора.

6.2.6. Член ринку, представлений Голосуючим директором на час його обрання, має право на заміну цього Голосуючого директора шляхом надіслання письмового повідомлення до Секретаріату, або на звернення до Виборчого округу з пропозицією переобрати Голосуючого директора.

6.3. Голова Ради.

6.3.1. Голова Ради обирається строком на один рік простою більшістю голосів Голосуючих директорів і може бути заміненим у будь-який час у той же спосіб. У випадку рівної кількості голосів голосує представник НКРЕ.

6.3.2. Голова Ради може піти у відставку у будь-який час після надання письмової заяви до Секретаріату для розгляду її на засіданні Ради. При цьому він виконує обов'язки Голови до призначення нового Голови Ради. Якщо заява приймається, Рада призначає нового Голову згідно з п. 6.3.1.

6.3.3. Голова Ради виконує тільки ті обов'язки, які пов'язані зі скликанням та проведенням засідань Ради та Загальних зборів. Голова Ради виконує свої обов'язки, зобов'язання та використовує повноваження неупереджено.

6.4. Секретаріат.

ДПЕ виконує роль Секретаріату Ради. Секретаріат відповідає за скликання зборів Ради, підготовку та розповсюдження протоколів та порядку денного, діловодство та інші послуги, необхідні Раді. Витрати Секретаріату відшкодовуються відповідно до Інструкції про порядок нарахування та обліку витрат, викладеної в додатку 5 до цього Договору.

6.5. Збори Ради:

6.5.1. збори Ради скликаються не менше ніж один раз на місяць. В разі необхідності на вимогу 3 Голосуючих директорів Секретаріатом можуть скликатися позачергові збори. Для участі у засіданнях директори можуть використовувати телефонний зв'язок;

6.5.2. в разі відсутності кворуму на час розгляду питання Рада не приймає рішення по цьому питанню. Кворум складають три Голосуючі директори, призначені відповідно до положень п. 6.2.1 а), та 3 Голосуючі директори, призначені згідно з умовами п. 6.2.1 б), присутні особисто чи представлені їх відповідними повноважними представниками;

6.5.3. якщо через півгодини від часу, встановленого для початку проведення будь-яких зборів Ради, відсутній кворум, то збори переносяться Головою на інший час, але не пізніше ніж на тиждень;

6.5.4. проста більшість. Будь-яке питання чи справа, які винесені на збори Ради, вирішуються простою більшістю голосів, поданих Голосуючими директорами на зборах. При голосуванні Голосуючий директор має право на один голос.

6.6. Повноваження Ради.

6.6.1. Загальні повноваження.

Якщо цим Договором не визначено іншого, Рада, між засіданнями Ради та Загальними зборами членів ринку, здійснює загальний нагляд за роботою ДПЕ, виконанням умов Договору між членами Оптового ринку електричної енергії, Системи забезпечення функціонування ринку та пов'язаних з цим зобов'язань.

6.6.2. Особливі повноваження.

Якщо у цьому Договорі не передбачено іншого, повноваження, обов'язки та відповідальність Ради, між її засіданнями та Загальними зборами членів ринку, визначаються таким чином:

а) обумовлення повноважень, обов'язків та відповідальності згідно з цим Договором та додатками до нього;

б) створення робочих груп Ради. Кожна робоча група складається з таких осіб (незалежно від того, чи є вони Голосуючими директорами) і виконує такі поточні обов'язки, які час від часу вважаються Радою за потрібне;

в) здійснення регулярного нагляду за виконанням обов'язків, що стосуються кожного виду діяльності ДПЕ, як визначено в цьому Договорі та Ліцензії з оптового постачання електроенергії;

г) розгляд заяв кандидатів на вступ до членів Оптового ринку електричної енергії та оперативний прийом до членів ринку усіх кваліфікованих заявників;

д) розгляд, внесення змін та доповнень, перегляд, затвердження та відхилення змін та доповнень до Правил ринку та пов'язаних з ними документів, викладених у додатках 2 - 5 до цього Договору, згідно з п. 5.4 та розд. 15, та сповіщення про такі зміни всіх причетних сторін;

е) розгляд, перегляд, затвердження або несхвалення всіх кошторисів та проектів капітальних вкладень, підготовлених і наданих з боку ДПЕ;

ї) надання розпоряджень Аудитору ринку на проведення аудитів, оглядів, аналізів та перевірок, а також огляд та контроль за виконанням Правил ринку; розробка та внесення пропозицій щодо призначення чи зміщення Аудитора ринку членами ринку на Загальних зборах;

ж) нагляд за дотриманням стандартів Засобів комерційного обліку;

з) своєчасне та ефективне вирішення винесених на розгляд суперечок стосовно розрахунків або порядку їх здійснення (включаючи дані);

і) передача вказівок або запитів НКРЕ на адресу ДПЕ, іншій Стороні чи Аудитору ринку у випадку звернення з боку НКРЕ;

ї) призначення, оплата праці та звільнення юристів, банкірів, оцінювачів, брокерів, бухгалтерів та інших професійних і спеціальних радників, які допомагають Раді або робочим групам виконувати свої обов'язки за Договором між членами Оптового ринку електроенергії;

к) згідно із застосовними положеннями про конфіденційність, аналіз ведення судового розгляду, арбітражу чи інших судових справ, які впливають або можуть вплинути на Договір між членами Оптового ринку електроенергії;

л) призначення та звільнення Розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії та Розпорядника системи розрахунків відповідно до пп. 8.3 та 7.5;

м) підписання угод, які обмежують майбутні дії Ради і якими надається повноваження Раді;

н) організація розробки та внесення змін та доповнень до Інструкції про порядок комерційного обліку;

о) призначення у разі необхідності Арбітражної комісії;

п) розробка Узгодженого порядку.

6.7. Витрати.

Кожному члену Ради і робочих груп Ради, відповідно до пп. 6.2 та 6.6.2, можуть видаватися обгрунтовані кошти на відрядження, оплату житла у відрядженні та відшкодовуються витрати, пов'язані з відвіданням зборів Ради або робочих груп; відшкодовуються також обгрунтовані витрати, пов'язані з діяльністю Ради. Голосуючі директори отримують платню за їх роботу, пов'язану з діяльністю Ради.

6.8. Оскарження:

6.8.1. будь-який Голосуючий директор може оскаржити прийняте на засіданні Ради рішення та вимагати Пропорційного голосування;

6.8.2. на будь-яких Позачергових загальних зборах, скликаних для перегляду рішення Ради, питання, які не охоплені п. 5.4, вимагають рішення простою більшістю голосів. 
« Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці   Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации »
электрические сети