Стартовая >> Книги >> Методика професійного навчання

Форми організації навчального процесу - Методика професійного навчання

Оглавление
Методика професійного навчання
Методика вибору технологій навчання
Мотивація навчальної діяльності
Технологія формування нових знань
Технологія формування професійних дій
Технології проблемного навчання
Технологія контролю діяльності
Форми організації навчального процесу
ТЕМА 7: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ НАВЧАННЯ

Базові знання:
Дати визначення поняттям:

Планування навчального процесу

Урок

Елементи уроку

Цільова настанова:
У процесі вивчення матеріалу систематизуються знання з курсів «Теорія й історія педагогіки», «Професійна педагогіка» і формуються уміння складати план уроку із заданої теми з урахуванням розроблених технологій навчання для кожного з етапів формування професійних дій.

Основна література
1. Коваленко О.Е. Методика професійного навчання: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Нар. укр. акад. – Х.: Вид – во НУА, 2005. - 360 с.
2. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения: Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образования – Х.: ЧП „Штрих”, 2003. – 480с.
3. Коваленко О.Е., Шматков Є.В. Методика професійного навчання. Тестові завдання для самостійної роботи: Навчальний посібник для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей – Х., 2005. – 439с.

План вивчення теоретичного матеріалу:

1. Основні типи систем організації теоретичного навчання.
2. Методика створення поурочного плану навчання з теми.

1. ОСНОВНІ ТИПИ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ.

Під уроком розуміється

система організації навчання

Загальною рисою для всіх систем організації навчання є організація навчальної інформації в дози, що мають різні характеристики.

Індивідуальна

Індивідуально-групова

Класно-урокова

Умови організації групового навчання:

  • учні згруповані в окремі класи не тільки за рівнем знань, але і за віком;
  • з предметів розроблені навчальні програми, їхнє вивчення здійснюється планомірно (у навчальному процесі з кожного предмета виділений ряд розділів і тем, що освоюються частинами на окремих заняттях);
  • заняття проводиться в певному режимі за постійним розкладом.

Белл-ланкастерська система організації теоретичного навчання (автори А. Белл і Д. Ланкастер) передбачала взаємне навчання. Викладач навчав дози навчальної інформації переважно найбільш здібних учнів, які потім навчали інших учнів, які не володіли цим матеріалом.

Дальтон-план (Е. Паркхерст). Сутність організації навчання за Дальтон-планом полягала в самостійному просуванні учня в навчанні відповідно до його здібностей і можливостей, звичного для нього темпу.

2. Методика створення поурокового плану навчання з теми

Вибір методів викладання (тема «Трансформатор»)


Мета навчання

Базові знання

Способи формування нових знань

Способи формування дій

Способи контролю

Охарактеризувати параметри трансформаторів за маркуванням, пояснити їхню будову й принцип дії

Способи передачі електроенергії, залежність утрат напруги, призначення, принцип дії

Пояснення з елементами евристичної бесіди

Конспектування і виконання завдання: вибірка з довідника параметрів та їхня характеристика

Усне опитування:
назвати параметри трансформатора, пояснити принцип дії, показати елементи на рисунку та натуральному зразку

Визначити параметри трансформаторів із дослідів х. х. і к. з.

Призначення, класифікація, принцип дії

Інструкція перед виконанням лабораторних робіт

Виконання лабораторної роботи

Підсумок виконання роботи, опитування

Навчити ремонтувати силові трансформатори

Усе про трансформатори

Бесіда з базових знань. Вступний інструктаж. Пояснення з елементами евристичної бесіди.
Показ операцій. Поточний і заключний інструктаж

Виконання вправ

Усне опитування. Спостереження й оцінка.
Контроль сформованих теоретичних і практичних дій

Поуроково-тематичний план вивчення теми «Трансформатори»


№ уроку

Тема

Тип уроку

Мета

Методи

1

Конструкція, будова і принцип дії трансформатора

Комбінований: контроль базових знань, формування нових знань, закріплення

Сформувати загальне уявлення про трансформатори, їхню будову, принцип дії, маркування і параметри

Пояснення з елементами евристичної бесіди; конспектування, виконання завдання

2

Визначення параметрів трансформаторів із дослідів х. х. і к. з.

Формування виконавчих дій.

Навчитися визначати параметри трансформатора з дослідів х. х. і к. з.
Навчитися визначати втрати в трансформаторах

Самостійна робота, лабораторна робота (збирання схеми, визначення параметрів). Розв’язання задач

3

Поточний ремонт трансформатора

Урок виробничого навчання

Навчити проводити поточний ремонт трансформаторів

Вступний інструктаж;
показ операцій;
спостереження за виконанням;
заключний інструктаж

4

Капітальний ремонт трансформаторів

Урок виробничого навчання

Навчити визначати причини поломки і відтворювати послідовність дій під час ремонту

Опитування, вступний інструктаж; показ операцій, вправи, заключний інструктаж

5

Ремонт трансформаторів

Урок контролю сформованих дій

Проконтролювати сформовані дії

Операційне оцінювання

Характеристика продукту діяльності з вибору способів навчання для кожного з етапів засвоєння


Етапи засвоєння

Подання продукту діяльності

Теоретичне навчання

Практичне навчання

Мотивація

Опис реальних ситуацій, пов'язаних із використанням формованих умінь.

Те ж саме

Активізація

Перелік питань, опорний конспект, питання вступного контролю, опис демонстрацій

Те ж саме

Ознайомлення з діяльністю

Таблиця вибору методів навчання. Поуроково-тематичний план.
Опорний конспект із чітко вираженим обраним типом навчання, план викладу, демонстрацій, показів.
Питання для активізації або евристичної бесіди. Опис устаткування і засобів для показу, демонстрацій, наочності

Опис плану вступного інструктажу з відповідним показом.
Опис порядку показу: засоби, методи, опис устаткування і характеристики, порядок проведення.

Виконання нових дій у матеріальній формі

Перелік устаткування, схем, підручників, карт.
Перелік питань і завдань таблиці, зіставлення явищ і процесів, що потребують систематизації й узагальнення

Перелік устаткування й засобів здійснення вправ. Перелік питань із контролю техніки безпеки, знання порядку проведення робіт, характеристики устаткування і приладів

Виконання дій у розумовій і матеріальній формі

Загальна характеристика мети і типів задач, узагальнена характеристика задач із варійованими елементами.
Умови задач і відповіді до них.
Інструкції до проведення лабораторних робіт, паспортні дані лабораторій, контрольні звіти

Опис цілей і порядку обходів. Інструкційна карта. Перелік навчально-виробничих робіт. Графік переміщення на робочих місцях. Перелік навчальних робочих місць

Контроль дій

Контрольні задачі та завдання:

  • мета завдань;
  • умови в узагальненому вигляді;
  • варійовані елементи;
  • картки-завдання для індивідуального контролю, тести;
  • перелік питань для усного іспиту;
  • критерії оцінювання

Опис норм і умов виконання виробничих робіт із критеріями оцінювання

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Завдання 18. Користуючись підручником [3], надати відповідь на тести, визначивши номера або набір номерів відповідей.

Запитання

Відповіді

11.2

А) Функції викладання…
Б) Функції навчання…

11.10


11.12


11.13

А) засвоєння нових знань…
Б) Формування умінь…
В) Перевірка та оцінювання знань…
Г) Закріплення знань…

11.31


11.32

А) Індивідуальні…
Б) Колективно-групові…
В) Індивідуально-колективні…

11.39


11.40

А) засвоєння нових знань…
Б) Формування умінь та навичок…
В) Повторювально-узагальнюючий…
Г) Комбінований…
Д) Контролю знань та умінь…

Завдання 19. Для заданої теми навчального матеріалу скласти логічну структуру проведення заняття й алгоритм діяльності викладача й учня на уроці.

Завдання 20. Для заданої теми навчального матеріалу, ураховуючи розроблені технології навчання, скласти поуроково-тематичний план вивчення теми і розробити алгоритм діяльності викладача й учнів для кожного із уроків.

№ уроку

Тема

Тип уроку

Мета

Структура


Етапи формування діяльності

Діяльність
викладача

Діяльність
учнів


 
« Исследование условий электробезопасности в сети с изолированной нейтралью   Методичні вказівки до виконання дипломного проекту »
электрические сети