Стартовая >> Книги >> Методичні рекомендації з підготовки дипломного проекту

Рекомендації щодо підготовки до захисту, джерела, додатки - Методичні рекомендації з підготовки дипломного проекту

Оглавление
Методичні рекомендації з підготовки дипломного проекту
Обов’язки осіб
Порядок виконання, структура
Правила оформлення пояснювальної записки
Рекомендації щодо підготовки до захисту, джерела, додатки

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ(РОБОТИ)

Захист дипломного проекту с формою перевірки знань випускника та фактичної підготовленості його до роботи за фахом відповідно до вимог державного стандарту (освітньо-кваліфікаційної характеристики),
Державній екзаменаційній комісії перед початком захисту дипломних проектів деканатом факультету подаються такі документи:
– наказ ректора про затвердження складу ДЕК;
– наказ ректора про затвердження тем дипломних проектів;
– списки студентів, допущених до захисту дипломних проектів;
– зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, з державних екзаменів;
– відгук керівника про дипломних проект;
– рецензія на дипломний проект спеціаліста відповідної кваліфікації.
Студентом-дипломником на захист подаються:
– пояснювальна записка проекту;
– графічний матеріал;
– ілюстративний матеріал (плакати, фотографії, первинні матеріали експериментів тощо);
– фактичний матеріал (макети, моделі, натурні зразки).
Захист дипломного проекту проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.
На захист дипломного проекту студент готує доповідь, вона може мати довільну форму і за часом не повинна перевищувати 7–8 хв. Після доповіді студенту задають питання члени ДЕК.
Хід захисту фіксується у протоколі ДЕК.
Результати захисту визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно» і рішення ДЕК про оцінку знань студента, виявлених при захисті дипломного проекту (роботи) та видання йому диплома державного зразка про освіту (кваліфікацію) приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні. За однакової кількості голосів голос голови є вирішальним.
У випадках, коли захист дипломного проекту визначається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подані на повторний захист той самий проект з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования / Под ред. Б. Н. Неклепаева. –М.: Энергия, 1976 , 506 с.
2. ГОСТ 2.701-68. Виды и типы схем. Общие требования к их исполнению.
3. ДСТУ 2391–94. Система технологічної документації. Терміни та визначення.
4. ДСТУ 3008–95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.
5. ДОСТ 8417–81. Метрологія. Одиниці фізичних величин.
6. ДОСТ 2.105–79. ДОСТ 2.106–68. Відповідність стандартів до текстових конструкторських документів.
7. ГОСТ 7.1–84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.
8. ДСТУ 3582–97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

Додатки (doc – 120 кБайт). 
« Методичні вказівки по виконанню курсового проекту для студентів спеціальностей Електроенергетика   Оперативное управление в энергосистемах »
электрические сети