Стартовая >> Книги >> Методичні рекомендації з підготовки дипломного проекту

Порядок виконання, структура - Методичні рекомендації з підготовки дипломного проекту

Оглавление
Методичні рекомендації з підготовки дипломного проекту
Обов’язки осіб
Порядок виконання, структура
Правила оформлення пояснювальної записки
Рекомендації щодо підготовки до захисту, джерела, додатки

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

Після одержання завдання на виконання дипломного проекту (роботи) студент разом з керівником і за його допомогою створює календарний план виконання дипломного проекту (роботи) тобто перелік задач та дати їх виконання.
Роботи ведутся в такой послідовності:
– аналітичний огляд (пошук потрібної літератури, її вивчення, конспектування, написання власне огляду);
– експериментальний огляд (постановка задачі, розробка, модифікація або вивчення існуючої вимірювальної установки; проведення вимірювань, їх аналіз та інтерпретація, оцінка похибок);
– теоретичний огляд (постановка задачі; вихідних співвідношень та математичних моделей; розробка комп’ютерних програм; проведення аналітичних та числових обчислень);
– аналіз та інтерпретація результатів; оцінка їх похибок та достовірності;
– написання та оформлення пояснювальної записки, доповіді та ілюстрацій (плакатів) до неї.
Обсяг пояснювальної записки без додатків і списку використаних джерел не повинен перевищувати 100 сторінок машинописного (110-120 сторінок рукописного) тексту (без урахування додатків); обсяг графічного матеріалу має складати 6-8 аркушів формату А1 (для освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст) і 3-4 аркуша формату А1 (для освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр).

4. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

Пояснювальна записка дипломного проекту (роботи) повинна мати таку структуру:
– титульний аркуш (Додаток А);
– завдання на дипломний проект (роботу) студентові (Додаток Б.1, Б.2);
– реферат;
– зміст (Додаток Г.1, Г.2);
– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;
– вступ;
– текстову частину, що містить всі розділи пояснювальної записки згідно завданню;
– висновки (в цілому по всьому проекту);
– список використаних джерел;
– додатки.

У перерахованому вище порядку пояснювальна записка переплітається (не підшивається тільки реферат – він вкладається окремо в пояснювальну записку перед титульним аркушем).

4.1. Титульний аркуш пояснювальної записки

Титульний аркуш є першим аркушем дипломного проекту (роботи). Виконують його згідно з ДОСТ 2.105-95 на аркуші формату А4.
Титульний аркуш містить:
– назву міністерства, до сфери управління якого належить навчальний заклад;
– назву навчального закладу;
– факультету;
– найменування кафедри;
– тему дипломного проекту (роботи);
– прізвище, ім’я, по батькові студента-дипломника;
– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові керівника дипломного проекту (роботи);
– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові консультантів;
– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові завідувача кафедри;
– місто і рік (без написання слова «рік» або «р.»).
Зразок титульного аркушу наведено у Додатку А.

  • Завдання на дипломний проект (роботу)


Вихідним документом на виконання проекту (роботи) є завдання. Завдання складається керівником дипломного проекту (роботи) відповідно до обраної теми, затверджується завідувачем кафедри і видається студенту.
Після виконання дипломного проекту (роботи) завдання разом з іншими текстовими документами переплітаються і представляються в ДЕК.
У завданні вказуються:
– назва ВНЗ;
– факультету;
– назва кафедри;
– шифр і назва спеціальності;
– тема дипломного проекту (роботи);
– номер наказу ректора про затвердження теми і його дата;
– термін здачі студентом завершеного дипломного проекту (роботи) на кафедру;
– вихідні дані до дипломного проекту (роботи);
– зміст пояснювальної записки (перелік питань, що розробляються);
– перелік графічних матеріалів;
– календарний план.
Підписують завдання керівник дипломного проекту (роботи), консультанти і студент-дипломник. Затверджує завдання завідувач кафедри.
Допускається друкувати завдання з двох боків аркуша формату А4.
Зразок оформлення завдання наведено в Додатку Б.1, Б.2.

  • Реферат


Реферат – це скорочений виклад змісту дипломного проекту (роботи) з основними розробками та висновками.
Розміщують реферат за завданням на дипломний проект (роботу) починаючи з нової сторінки.
Реферат має містити:
– відомості про обсяг дипломного проекту (роботи): кількість аркушів креслення, сторінок пояснювальної записки, розділів, ілюстрацій, таблиць, додатків;
– текст реферату;
– перелік ключових слів.
Текст реферату відображає подану в проекті (роботі) інформацію у такій послідовності:
– тема, характер та мета роботи;
– використані методи (розрахунковий, експериментальний тощо);
– основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;
– результати роботи, їх новизна та економічна ефективність;
– рекомендації щодо використання результатів проекту.
Інформація про дипломний проект (роботу) у рефераті подається стисло і чітко в тексті реферату доцільно використовувати стандартизовану термінологію та вирази, які застосовують у наукових і технічних документах; слід уникати незвичайних термінів і символів.
Реферат дипломного проекту (роботи) виконується на одній сторінці формату А4.
Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті дипломного проекту (роботи), вміщують після тексту реферату.
Перелік ключових слів повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами у називному відмінку в рядок через коми.
Зразок заповнення реферату наведено у Додатку В.

  • Зміст

Зміст подають на початку пояснювальної записки. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.
Зразок змісту наведено у Додатку Г.1, Г.2.

4.5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Якщо в дипломному проекті (роботі) вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.
Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку.
Приклад:
АЕС – атомна електростанція;
ТЕС – теплова електростанція на органічному
топливі;
ВРП-110 кВ – відкритий розподільний пристрій на
напругу 110 кВ;
ЗРП-10 кВ – закритий розподільний пристрій на напругу 10 кВ.
Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.
Приклад:
"…відноситься до ІзОД (інформації з обмеженим доступом)…"

  • Вступ


Вступ розташовують на окремій сторінці.
У вступі слід коротко викласти оцінку сучасного стану питання, новизну та актуальність роботи, обґрунтувати мету проекту (роботи).
У вступі потрібно розкривати, відповідно до завдання на дипломний проект (роботу), суть даної роботи та її результати.

4.7. Текстова частина

У дипломному проекті (роботи) текстова частина складається з наступних розділів:
– основна частина;
– методична частина;
– розрахунок техніко-економічних показників проекту;
– охорона праці та навколишнього середовища.

4.7.1. Основна частина
Основна частина дипломної роботи розбивається на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

4.7.2. Методична частина
Метою виконання методичної частини дипломного проекту (роботи) є перевірка вміння студента розробляти дидактичні проекти підготовки спеціаліста того або іншого науково-кваліфікаційного рівня (кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста).

4.7.3. Розрахунок техніко-економічних показників
проекту (роботи)
Метою виконання техніко-економічної частини дипломного проекту (роботи) є маркетингові дослідження ринку й оцінка конкурентоспосібності проекту (роботи).

   • Охорона праці та навколишнього середовища

Метою виконання даного розділу є проведення аналізу характеристик проектованого об'єкта й умов його роботи.

4.8. Висновки

У висновках підводиться підсумок виконаної роботи. В ньому наводять одержані результати роботи, рекомендації щодо використання результатів розробки, основні напрями подальшої роботи в галузі.

4.9. Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати у порядку появи посилань у тексті.
У список використаних джерел вносять всі використані джерела інформації: підручники, навчальні посібники, довідники, монографії, періодичні видання (журнали, газети), наукові праці відповідних організацій, стандарти, каталоги, нормативно-технічні документи, авторські свідоцтва, патенти та ін.
Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати із таких стандартів: ДСТУ 7.1-84 «Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги й правила складання», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ДСТУ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

4.10. Додатки

У додатках вмішують матеріал, який доповнює текст пояснювальної записки, але має великий обсяг, або, якщо включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу.
Додатками можуть бути:
– графічний матеріал;
– таблиці, що доповнюють основний текст;
– розрахунки;
– оригінали фотографій;
– опис апаратури і приладів, що використовувались під час вимірів та випробувань;
– інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання дипломного проекту (роботи);
– ілюстрації допоміжного характеру;
– та інші матеріали.

4.11. Графічний матеріал до дипломного проекту (роботи)

Графічна частина містить:
– схеми принципові електрообладнання об’єктів, підприємств;
– генеральний план об’єкта розробки, окремих його частин;
– таблиці (графіки) з показниками використання та економічної ефективності розробки. 
« Методичні вказівки по виконанню курсового проекту для студентів спеціальностей Електроенергетика   Оперативное управление в энергосистемах »
электрические сети