Стартовая >> Книги >> Методичні рекомендації з підготовки дипломного проекту

Обов’язки осіб - Методичні рекомендації з підготовки дипломного проекту

Оглавление
Методичні рекомендації з підготовки дипломного проекту
Обов’язки осіб
Порядок виконання, структура
Правила оформлення пояснювальної записки
Рекомендації щодо підготовки до захисту, джерела, додатки

2. ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

2.1. Обов’язки керівників дипломних проектів (робіт)

Керівниками дипломних проектів (робіт), як провило, призначаються професори, доценти, старші викладачі профілюючих кафедр і, як виключення, найбільш досвідчені асистенти.
Керівник дипломного проектування в процесі своєї роботи систематично вивчає становище і перспективи розвитку науки і техніки своєї спеціальності. Керує науковою роботою студентів, підготовлюючи їх до дипломного проектування.
Своєчасно і якісно розробляє тематику дипломного проектування з урахуванням наукової роботи студентів, зроблених раніше висновків та рекомендацій ДЕК.
Розробляє конкретні і достатньо повні завдання на дипломне проектування, рекомендує необхідну літературу і дає методичні рекомендації.
Проводить бесіди із студентами по узгодженню завдань дипломного проектування, структури дипломного проекту (роботи) і етапів роботи над ним. Рекомендує методики виконання розрахунків, проведення експериментів і моделювання (якщо такі передбачені завданням на дипломне проектування). Подає допомогу студентам в складанні, календарних планів виконання дипломних проектів (Додаток Б.2).
Здійснює безпосереднє і систематичне керівництво розробкою всіх питань дипломного проекту (роботи), розвиваючи при цьому у студента навики самостійної роботи, творчі здібності і ініціативу. Основною формою керівництва дипломним проектуванням являється індивідуальна консультація. Керівник докладно консультує студента по питанням, які виходять за межі учбових дисциплін рекомендує доступну для студента літературу. Питання, які доступно викладені в літературі, керівник рекомендує студенту проробити самостійно.
Здійснює систематичну перевірку відповідності ходу роботи студента календарному плану виконання дипломного проекту (роботи), розглядає виконану частину роботи, звертає увагу на недостатню глибину опрацьованих питань. Перевіряє розділи пояснювальної записки дипломного проекту (роботи) в чорновому (першій редакції) вигляді по мірі їх підготовки з метою недопущення грубих помилок, які можуть привести до невиконання завдання, надлишкове збільшеного обсягу, зниженого наукового рівня проекту. Контролює відповідність змісту і оформленню дипломного проекту (роботи) завдання, вимогам стандартів ДСТУ і керівним документам по дипломному проектуванні.
Відображує хід виконання дипломних проектів (робіт) в графіку контролю дипломного проектування на кафедрі. Всі позначки, які виникають, в ході контролю роботи студента-дипломника, керівник вносить в чорновий варіант дипломного проекту (роботи).
Підписує пояснювальну записку до дипломного проекту (роботи) та графічну частину після досконалої перевірки. Складає відгук з характеристикою роботи студента над дипломним проектом (роботою).

2.2. Обов’язки консультантів

По узгодженню з відповідними завідувачами кафедр для консультування студентів по окремим питанням проекту (роботи) завідуючий профілюючої кафедри може запрошувати викладачів із числа професорсько-викладацького складу других кафедр. Узгодження питань, які виносяться консультантами на розгляд в дипломних проектах (роботах), зі студентами-дипломниками повинно бути закінчено до початку роботи ДЕК.
Методична підготовка є інтегруючою ланкою між психолого-педагогічної і інженерною підготовками. Її мета – сформувати у студента-дипломника уміння проектувати дидактичні системи, іншими словами – уміння будувати і реалізовувати власні дидактичні проекти.
В своїй роботі по аналізу економічної ефективності проекту викладачі-консультанти виходять із того, що оцінка прийняття технічних рішень повинна мати місце на всіх станах дипломного проектування.
В учбово-методичних матеріалах, доступних для студентів-дипломників, на кафедрі «Охорона праці та безпека життєдіяльності» відображається сукупність варіантів задач, які можуть бути включені в завдання на дипломне проектування. При цьому студенту надається право вибору однієї із цих задач, а також право рішення задачі, яка не ввійшла в загальний перелік, але відповідає даній спеціалізації і темі дипломного проекту.

2.3. Обов’язки студента-дипломника

Студенту представляється право вибору теми дипломного проекту з урахуванням рекомендацій професорсько-викладацького складу профілюючої кафедри. Студент може запропонувати свою тему з необхідним обумовленням її розробки для підприємства.
Якщо студент не проявив необхідної ініціативи по вибору тем в указаний термін, завідувач кафедрою закріплює тему дипломного проекту (роботи) за студентами на свій погляд, але з урахуванням індивідуальних особливостей та ступенем його підготовки.
Студент-дипломник отримує завдання на дипломне проектування, збирає матеріали необхідні для дипломного проектування.
На протязі першого тижня дипломного проектування студент складає проект календарного плану виконання дипломного проекту (роботи) з вказівками послідовності і обсягу (в відсотках) окремих етапів роботи і представляє його на розгляд і затвердження керівникові дипломного проекту. Рекомендований зразок календарного плану, приведений в Додатку Б.2. Після затвердження керівництвом плану роботи над дипломним проектом (роботою) студент приступає до його реалізації.
В обов’язковому порядку відвідує передбачені розкладом додаткові зайняття, загальні консультації, інструктажі, збори які проводяться по плану кафедри.
Всебічно, на високому науковому і інженерному рівні вирішує всі питання індивідуального завдання, якісно у відповідний термін виконує етапи роботи, передбачені календарним планом, а також вказівки і рекомендації керівника дипломного проекту (роботи) і консультантів.
Оформляє графічні матеріали, пояснювальну записку, представляє на підпис консультантам, нормоконтролеру, керівникові дипломного проекту (роботи), після цього представляє на кафедру для попереднього захисту в робочу комісію і завідуючому кафедрою в термін, передбачений календарним планом і планом кафедри, не пізніше ніж за 7-10 днів до початку роботи ДЕК.
Дипломний проект (робота), підписаний завідувачем кафедри разом з письмовим відгуком керівника дипломного проекту (роботи), представляється рецензенту.

2.4. Обов’язки нормоконтролера

Нормоконтролеру дипломних проектів (робіт) представляється пояснювальна записка і графічна частина.
Основна мета нормоконтролю дипломних проектів (робіт) – підвищення якості підготовки спеціалістів по профілю підготовки випускаючої кафедри.
Основні обов’язки нормоконтролера:
– перевірка в дипломних проектах (робіт) дотримання норм і вимог, установлених в стандартній і другій нормативно-технічній документації;
– перевірка правильності оформлення пояснювальної записки;
– перевірка в розроблених об’єктах дипломного проектування високого рівня стандартизації, уніфікації і типізації обладнання на основі типових проектів і проектних рішень;
– установлення відповідності дипломного проекту (роботи) індивідуальному завданню на дипломне проектування;
– перевірка зовнішнього вигляду проектної документації на акуратність;
– проведення аналізу виявлених при нормоконтролі помилок;
– інформування дипломників і керівників дипломних проектів (робіт) про виявлені помилки.
При перевірці дипломних проектів (робіт) перевіряються:
– відповідність позначень установленій системі позначень конструкторських документів;
– комплектність документації;
– правильність виконання основних надписів;
– правильність застосованих скорочених слів;
– наявність і правильність посилань на стандарти;
– правильність оформлення таблиць, схем, ілюстрацій, додатків;
– відповідність одиниць вимірювання ДОСТ 8417-81 Метрологія. Одиниці фізичних величин;
– відповідність стандартів до текстових конструкторських документів (ДОСТ 2.105-79. ДОСТ 2.106-68);
– відповідальність показників і розрахункових величин нормативним даним;
– відповідність виконання креслень вимогам стандарту ДСТУ на форматі, масштаби, зображення (види, розміри, перерізи), конструкторських документів;
Нормоконтроль являється останнім етапом розробки документації дипломного проекту (роботи) і здійснюється перед його попереднім захистом на кафедрі перед робочою комісією. 
« Методичні вказівки по виконанню курсового проекту для студентів спеціальностей Електроенергетика   Оперативное управление в энергосистемах »
электрические сети