Стартовая >> Документация >> Охрана труда >> Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

Додатки - Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

Оглавление
Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
Вимоги до складання оперативної частини плас для аварій на рівнях А і Б
Вимоги до складання оперативної частини плас для аварій на рівні В
Повноваження та обов'язки керівника робіт, власника об'єкта, впровадження ПЛАС
Додатки

Додаток 1

до пункту 4.11 Положення щодо

розробки планів локалізації та

ліквідації аварійних ситуацій і

аварій

_________________________________________________________________________

(найменування підприємства (об'єкта))

ПЛАН ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І АВАРІЙ

_____________________________________________________________________

(найменування виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці))

Внесені зміни ______________________

(номер зміни)

УЗГОДЖЕНО

________________ __________________

________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Начальник виробництва

________________

________________ __________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Додаток 3

до пункту 5.6 Положення щодо

розробки планів локалізації та

ліквідації аварійних ситуацій і

аварій

ТИПОВА СХЕМА ПОСТАДІЙНОГО АНАЛІЗУ УМОВ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ АВАРІЙ

Найменування
стадії розвитку Основні принципи аналізу умов Способи і засоби
аварійної виникнення (переходу на іншу попередження, локалізації
ситуації стадію) аварійної ситуації аварії
(аварії) (аварії) та її наслідків
- - -
Перевірка вивченості
властивостей застосовуваних
речовин; їх аналіз; виявлення Дооснащення технологічних
особливо небезпечних речовин; процесів засобами
Вихід виявлення параметрів, які контролю, управління й
параметрів за визначають небезпечність протиаварійного захисту,
критичні технологічних процесів і їх підвищення їх надійності
значення критичні значення; оцінка й ефективності;
достатності оснащення засобами, удосконалення
які виключають вихід параметрів технологічних процесів
за припустимі межі, їх
ефективність, надійність
Перевірка вивченості корозійних
властивостей застосовуваних
речовин; наявність даних щодо
швидкості корозії і зносу;
Знос, відповідність матеріалу Застосування обладнання
утомленість устаткування (трубопроводів), підвищеної надійності,
матеріалу захисного покриття, ефективного захисного
апарата ущільнювальних матеріалів. покриття і захисних
Наявність умов для механічного пристроїв
ушкодження устаткування
(трубопроводів) від зовнішніх та
внутрішніх джерел впливу
Перевірка надійності й вірності
Підвищена кріплення апаратів, машин, Своєчасне проведення
вібрація трубопроводів, співосності планово-запобіжних
з'єднань пристроїв, що ремонтів
обертаються
Флегматизація
вибухонебезпечної
технологічної суміші
Утворення Аналіз вибухопожежонебезпечних інертними газами,
вибухонебез- властивостей речовин під тиском введення інгібіторів;
печного і при температурі технологічних зміна складу
середовища в процесів; оцінка можливості й технологічного
апараті умов утворення середовища, температури і
вибухонебезпечного середовища
тиску процесу, способу
введення реагентів до
апарата
Скорочення часу
Наявність Аналіз вибухопожежонебезпечних перебування
джерел характеристик речовин під тиском технологічного середовища
запалювання в і при температурі технологічних в апараті, заземлення
апаратурі та процесів; оцінка можливості й устаткування,
поза умов утворення джерел застосування засобів
устаткуванням запалювання в середині апаратів відводу й нейтралізації
статичної електрики
Наявність постійних і випадкових
джерел запалювання та їх Виключення джерел
запалювання, застосування
Вибух в характеристики у порівнянні з засобів контролю і
апаратурі температурою самозаймання й регулювання щодо
мінімальною енергією
запалювання. Наявність запобігання утворенню
вибухонебезпечної суміші вибухонебезпечної суміші
Аналіз кількісних енергетичних
характеристик вибуху
(надлишковий тиск, швидкість Оснащення запобіжними
наростання тиску) й порівняння пристроями, автоматичними
Зруйнування їх із характеристиками міцності системами придушення
апаратури апаратури. Наявність засобів вибуху, підвищення
захисту устаткування від характеристик міцності
зруйнування при вибуху апаратури
(запобіжні клапани, вибухові
мембрани, відсікачі і т. і.)
Визначення маси викинутого
продукту, його складу,
агрегатного стану,
фізико-хімічних,
вибухонебезпечних і токсичних
властивостей. Перевірка стану Блокування аварійної
міжблочних засобів, які апаратури, обмеження
перекривають надходження в площі розливу рідкої фази
апаратуру прямих і зворотних та її відведення в
потоків технологічного закриті системи, злив
Викид продукту середовища та теплоносіїв; їх рідкої фази з апаратури в
з апаратури відповідність вимогам аварійну ємність.
нормативних документів; Скидання газової фази на
перевірка швидкодії вимикальних факел (закриту систему,
засобів; перевірка навичок установку нейтралізації).
обслуговуючого персоналу щодо Виведення людей з
приведення в дію блокувальних небезпечної зони
засобів. Оцінка можливості
виникнення вибухонебезпечних
паро-, пило-, газоповітряних
сумішей, розміру площі розливу
рідини
Перевірка відповідності
устаткування, трубопроводів,
запірної арматури, запобіжних і Розвиток бази
ущільнюючих пристроїв і т. і. діагностування і
вимогам нормативів (проекту, дефектоскопії
Розгерме- регламентам); оцінка технічного устаткування;
тизація стану апаратури (якість зварних вдосконалення системи
апаратури з'єднань, складання роз'ємних планово-запобіжного
з'єднань, ступінь зносу і т. ремонту; заміна морально
і.); оцінка порядку й повноти застарілого, зношеного й
діагностичного контролю, не відповідного
ефективності планово-запобіжних нормативам устаткування
ремонтів і т. і.
Оцінка раціональності
об'ємно-планувальних рішень, Планування технологічних
наявність застійних зон, що систем (установок) з
добре провітрюваним
Утворення перешкоджають розсіюванню; майданчиком; оснащення
паро-, пило-, оснащеність автоматичними приміщень ефективною
газової хмари газосигналізаторами вентиляцією (санітарними
(газоаналізаторами), ефективною
аварійною вентиляцією, установками), приладами
поглинальними санітарними контролю повітряного
установками середовища

Оцінка можливих розмірів, форми,Виключення джерел
Вибух паро-, концентрації, напрямку дрейфу запалювання. Раціональне
пило-, вибухонебезпечної хмари; планування розташування
газоповітряних наявності й характеристик устаткування на
хмар в об'ємі постійних і випадкових джерел майданчику. Оснащення
приміщення, запалювання. Розрахунок зон пристроями захисту
надвірної зруйнувань і оцінка впливу нових персоналу від уражальних
установки зруйнувань на розвиток аварії чинників аварії (вибухова
(ефект "доміно") хвиля, висока температура
і т. і.)
Оцінка й аналіз: можливих
масштабів пожежі (площа,
кількість горючих продуктів, Виключення джерел
склад продуктів згоряння, в т. запалювання; оснащення
ч. неповного); наявності й ефективними засобами
Виникнення ефективності засобів гасіння гасіння пожежі, засобами
пожежі пожежі; вміння персоналу діяти сигналізації і зв'язку;
при ліквідації осередка дії персоналу і
займання; оперативності й спецпідрозділів щодо
оснащення ДПЧ; наявності і рятування людей, гасіння
характеристик джерел пожежі
запалювання
Аналіз кількісних енергетичних
характеристик пожежі (енергія Раціональне планування
випромінювання); наявність промислового майданчика.
Розміщення устаткування,
Перекидання суміжних блоків (установок), будівель
полум'я на інші ЦПУ, адміністративних, адміністративного,
об'єкти побутових, допоміжних будівель побутового і допоміжного
(приміщень) з постійним
перебуванням людей у зоні призначення поза межами
небезпечної інтенсивності зони можливого
відкритого полум'я пожежі розповсюдження пожежі
Раціональне планування
промислового майданчика.
Розміщення поза межами
Аналіз кількісних енергетичних зони можливого впливу
Травмування характеристик пожежі (енергія пожежі будівель
людей випромінювання) та вибуху; адміністративного,
наявність і кількість людей в побутового і допоміжного
зоні можливого ураження призначення; дії
персоналу і
спецпідрозділів щодо
рятування людей
Винос ємкісного
Перегрів Наявність ємкісного устаткування устаткування з зони
устаткування з з горючими продуктами в зоні можливого поширення
ЛЗР, ГР і можливого поширення пожежі пожежі. Оснащення його
зрідженими (розлив продуктів). Наявність і засобами аварійного
газами при ефективність систем аварійного спорожнення, скидання на
пожежі з спорожнення та скиду на факел факел, системами зрошення
наступним (свічу), систем зрошення (охолодження);
вибухом (охолодження), екранів і т. і. встановлення екранів і т.
і.
Раціональне планування
промислового майданчика;
розміщення будівель
адміністративного,
побутового й допоміжного
Аналіз кількісних характеристик призначення поза межами
вибуху (енергія, що небезпечної зони;
Зруйнування реалізується, надлишковий тиск реалізація заходів щодо
апаратури, вибуху, радіуси зон підвищення стійкості
комунікацій інтенсивності впливу ударної будівель ЦПУ, систем
будівель, хвилі, наявність суміжних блоків управління і
споруд, (установок), ЦПУ, протиаварійного захисту;
травмування адміністративних, побутових, організація оповіщення
людей допоміжних будівель (приміщень) про небезпеку й евакуації
з постійним перебуванням людей вперсоналу з небезпечної
зоні небезпечної інтенсивності зони; впровадження
ударної хвилі автоматичних систем
безпечної зупинки
виробництва в аварійній
ситуації; дії персоналу й
спецпідрозділів щодо
рятування людей
Забезпечення оперативною
інформацією про
метеорологічні умови;
Оцінка можливих розмірів, форми,запровадження
концентрації, напрямку й комп'ютерних систем
швидкості дрейфу хмари; математичного моделювання
Поширення наявність і ефективність систем і прогнозування поширення
токсичної локалізації і осадження токсичної хмари;
хмари токсичної хмари; наявність оснащення ефективними
потрібної кількості людей і осаджувальними і
підсилення персоналу для дій призагороджувальними
аварійній ситуації системами; дії персоналу
й спецпідрозділів щодо
локалізації і знищення
відходів
Оцінка раціональності генплану Зниження кількості людей
підприємства, наявності й в небезпечній зоні,
кількості людей в зонах оснащення ефективними
Інтоксикація можливого ураження; оснащення системами захисту,
людей засобами індивідуального й оповіщення й евакуації
колективного захисту, оповіщення людей; дії персоналу й
та евакуації людей з небезпечної спецпідрозілів щодо
зони й оцінка їх ефективності рятування людей
Перевірка вивченості токсичних
властивостей застосовуваних
речовин; визначення маси Відвід рідкої фази до
Зараження викинутого продукту. Оцінка їх закритих систем.
території впливу на навколишнє середовище, Застосування систем
підприємства ефективності передбачених нейтралізації,
проектом технічних засобів дезактивації, санітарних
нейтралізації, дезактивації і т.установок
і.
Дії щодо локалізації і
Розвиток аварії Прогнозування можливих масштабівліквідації аварії під
за межами і шляхів подальшого розвитку керівництвом комісії з
підприємства аварії з урахуванням надзвичайних ситуацій і
енергонасиченості підприємства
формувань МНС
Забезпечення оперативною
інформацією про
метеорологічні умови;
запровадження
Оцінка кількості й агрегатного комп'ютерних систем
стану токсичних речовин, які математичного моделювання
можуть вийти за територію і прогнозування щодо
Зараження підприємства під час аварії, а поширення токсичних
довкілля: також масштабу їх поширення з речовин різного
грунту, урахуванням рельєфу місцевості, агрегатного стану;
наземної і метеорологічних умов. Перевірка оснащення ефективними
грунтової води, вивченості їх токсичних осаджувальними і
повітряного властивостей. Оцінка їх впливу загороджувальними
басейну на навколишнє середовище, системами; дії персоналу
наявності технічних засобів підприємств і
збирання, нейтралізації, організацій, а також
дезактивації і т. і. населення щодо
локалізації і знищення
токсичних речовин під
керівництвом комісії з НС
і формувань МНС

Пожежі і вибухи Оцінка можливості виникнення Розробка і впровадження
в населених пожеж і вибухів у населених організаційно-технічних
пунктах пунктах внаслідок впливу заходів щодо запобігання
уражальних чинників аварії такій можливості
Оцінка кількості й агрегатного
стану токсичних речовин, які
Поширення можуть вийти з території
зараженої води підприємства під час аварії, а Розробка і впровадження
й загазованого також масштабу їх поширення з організаційно-технічних
повітря в урахуванням рельєфу місцевості, заходів щодо запобігання
суміжні метеорологічних умов. Оцінка такій можливості
держави наявності технічних засобів
збирання, нейтралізації,
дезактивації і т. і.
Виникнення Оцінка можливості виникнення
аварійних аварійних ситуацій на суміжних Розробка і впровадження
ситуацій на підприємствах (об'єктах) організаційно-технічних
суміжних внаслідок впливу уражальних заходів щодо запобігання
підприємствах чинників аварії такій можливості

Додаток 4

до пункту 5.8 Положення щодо

розробки планів локалізації та

ліквідації аварійних ситуацій і

аварій

КАРТКА НЕБЕЗПЕКИ УСТАТКУВАННЯ (АПАРАТА)

1. Найменування устаткування.

2. Тип устаткування.

3. Номер позиції устаткування на технологічній схемі (в регламенті).

4. Призначення устаткування (типова технологічна операція, яка здійснюється

в апараті).

5. Перелік можливих аварій.

6. Сценарії виникнення й розвитку аварії у вигляді логічних схем із

присвоєнням коду кожній стадії.

7. Розпізнавальні ознаки аварії.

8. Засоби захисту, які передбачені проектом і які можуть бути використані

для мінімізації наслідків сценарію аварії, який розглядається.

Додаток 5

до пункту 7.3 Положення щодо

розробки планів локалізації та

ліквідації аварійних ситуацій і

аварій

_______________________________________________________________________

(найменування підприємства (об'єкта))

ОПЕРАТИВНА ЧАСТИНА ПЛАНУ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ НА РІВНІ "В"

(надзвичайних ситуацій)

Внесені зміни ____________________

(номер зміни)

УЗГОДЖЕНО:

1._____________

__________________ __________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

2._____________

__________________ __________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

3._____________

__________________ __________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

4._____________

__________________ __________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

5._____________

__________________ __________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

____________ 
« Положение по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий   Порядок ведения учета данных о техническом состоянии машин, механизмов повышенной опасности »
электрические сети