Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії

Особливі ситуації, організаційні питання - Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії

Оглавление
Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії
Особливі ситуації, організаційні питання

4. Особливі ситуації

4.1. При відсутності у споживача приладів обліку реактивних перетікань:

4.1.1. Споживання реактивної електроенергії в точці, де відсутні прилади обліку, за розрахунковий період береться рівним споживанню активної електроенергії з урахуванням нормативного коефіцієнта потужності (tgjн), який дорівнює:

• для тягових підстанцій залізничного транспорту змінного струму - 1,0;

• для тягових підстанцій залізничного транспорту постійного струму, метрополітену і міського електротранспорту - 0,5;

• для інших споживачів - 0,8.

4.1.2. Сумарна реактивна електроенергія, генерована в мережу електропередавальної організації, визначається за формулою

WQгр = Qку tнр,
(4.1)

де Qку - сумарна встановлена потужність конденсаторних установок в електричній мережі споживача, зафіксована в Договорі, кВАр;

tнр - число годин неробочого часу споживача за розрахунковий період, год.

Якщо споживач має цілодобовий безперервний режим виробництва, то для нього застосовуються формули

Qку' = Qку + 0,3 Pс.д.в/в,
(4.2)
WQгр = Qку' - tgjн WP,
(4.3)

де Qку - сумарна встановлена потужність конденсаторних установок, у т. ч. пристроїв технологічної КРП, в електричній мережі споживача, зафіксована в Договорі, кВАр;

Pс.д.в/в - сумарна встановлена потужність високовольтних (6, 10 кВ) синхронних електродвигунів в електричній мережі споживача, зафіксована в Договорі, кВт;

WP - споживання активної електроенергії за розрахунковий період, кВт.год.;

- календарна кількість годин у розрахунковому періоді, год.;

tgjн -нормативний коефіцієнт потужності згідно з пунктом 4.1.1.

У разі отримання за формулою (4.3) величини WQгр < 0 результат приймається рівним нулю.

У разі відключення і опломбування засобів компенсації реактивної потужності при оформленні Договору ці засоби в розрахунки за формулами (4.1 - 4.3) не включаються.

Розрахунки за формулами (4.1 - 4.3) виконує електропередавальна організація.

4.1.3. У разі, коли межа розділу електричних мереж електропередавальної організації та споживача має одну або кілька точок розділу, не обладнаних приладами обліку генерації реактивної електроенергії з мережі споживача, а він має неопломбовані конденсаторні установки та/або високовольтні синхронні електродвигуни, для розрахунку використовуються формули (4.1 - 4.3), а значення ЕЕРП має бути середньоарифметичним по n точках обліку.

4.2. У разі встановлення розрахункових електролічильників не на межі розділу балансової належності електромереж:

4.2.1. Втрати реактивної електроенергії в силових трансформаторах, розташованих між точкою розділу і місцем установки електролічильників, визначаються розрахунковим шляхом і відносяться на рахунок організації, на балансі якої є зазначені трансформатори. Втрати реактивної електроенергії в струмообмежувальних реакторах, розташованих між точкою розділу і місцем установки електролічильників, не враховуються.

4.2.2. Втрати реактивної електроенергії в силовому трансформаторі визначаються розрахунковим шляхом за формулою

DWQтр = DQх.х. + kз2 DQк.з. ,
(4.4)

де DQх.х., DQк.з. - складові втрат реактивної потужності за даними холостого ходу і короткого замикання силового трансформатора, кВАр;

- календарна кількість годин у розрахунковому періоді, год.;

- коефіцієнт завантаження силового трансформатора за розрахунковий період;

- кількість годин роботи споживача за розрахунковий період, год.

4.2.3. Складові втрат реактивної потужності визначаються за паспортними даними трансформатора:

DQх.х. = Sн.т. Iх.х. / 100,
(4.5)
DQк.з. = Sн.т. Uк.з. / 100,
(4.6)

де Sн.т. - номінальна потужність трансформатора, кВА;

Iх.х. - струм холостого ходу, %;

Uк.з. - напруга короткого замикання, %.

4.2.4. Коефіцієнт завантаження силового трансформатора за розрахунковий період визначається формулою

= / Sн.т.,
(4.7)

де - фактичне середнє завантаження трансформатора за розрахунковий період, кВА;

Sн.т. - номінальна потужність трансформатора, кВА.

4.2.5. Фактичне середнє завантаження трансформатора визначається за фактичним споживанням електроенергії:


Sф =√ P2 + Q2 , (4.8)

P = WP / tр,
(4.9)

Q = WQсп / tр,
(4.10)

де WP - споживання активної електроенергії за розрахунковий період, кВт.год.;

WQсп - споживання реактивної електроенергії за розрахунковий період, кВАр.год.;

- кількість годин роботи споживача за розрахунковий період, год.

4.2.6. Розрахунки за формулами (4.4 - 4.10) виконує електропередавальна організація.

Втрати реактивної електроенергії в силових трансформаторах споживача, пов'язані з передачею енергії його субспоживачам, розподіляються між ними пропорційно часткам споживання активної електроенергії, але враховуються для оплати тільки тими споживачами, з якими електропередавальна організація чи основний споживач проводять розрахунки за перетоки реактивної електроенергії.

У разі використання розрахункової величини втрат реактивної електроенергії при застосуванні тарифів, диференційованих за зонами доби, вона розподіляється пропорційно часткам споживання активної електроенергії.

4.2.7. У випадках відключення та опломбування силового трансформатора споживача з боку вищої напруги, оплата втрат у трансформаторі не нараховується.

Якщо основний споживач не може відключити трансформатор через те, що до нього підключені інші споживачі, то відключаються і пломбуються приєднання основного споживача, а втрати реактивної електроенергії в трансформаторі, обумовлені передачею енергії його субспоживачам, розподіляються між ними пропорційно часткам споживання активної електроенергії, але враховуються для оплати тільки тими споживачами, з якими електропередавальна організація чи основний споживач проводять розрахунки за перетікання реактивної електроенергії.

4.2.8. Залежно від місць установлення розрахункових електролічильників стосовно межі розділу електромереж, розрахункова величина втрат реактивної електроенергії додається чи віднімається від визначеного лічильниками обсягу споживання реактивної електроенергії. Якщо при відніманні отримано результат, менший нуля, він приймається рівним нулю.

Обсяг генерації реактивної електроенергії для нарахування основної плати П1 визначається лише за приладами обліку, без урахування розрахункового значення втрат.

При визначенні фактичного коефіцієнта потужності для нарахування надбавки П2, розрахункове значення втрат реактивної електроенергії в силових трансформаторах споживача не враховується.

4.3. Залучення споживачів до регулювання балансу реактивної потужності в енергорайоні:

4.3.1. Якщо електропередавальна організація залучає споживача до регулювання балансу реактивної потужності в його енергорайоні в узгоджені години добового графіка, то споживання і генерація реактивної електроенергії повинні реєструватися окремо для цих годин. Графік роботи, спосіб обліку і умови оплати бажаних перетоків реактивної енергії узгоджуються електропередавальною організацією та споживачем і відображаються в Договорі.

4.3.2. При значних підвищеннях або зниженнях напруги в окремих вузлах енергорайону електропередавальна організація має право коригувати Договір для створення спеціальних режимів роботи пристроїв КРП в електричних мережах відповідних споживачів цього енергорайону.

4.3.3. При можливості живлення електроустановок споживача від його власної електростанції і від мереж електропередавальної організації розрахунки за споживання і за генерацію реактивної електроенергії здійснюються лише за приладами, призначеними для розрахунків споживача з електропередавальною організацією.

4.3.4. Режими і графіки роботи генераторів електростанцій, синхронних компенсаторів та інших пристроїв, що належать споживачам електроенергії та здатні віддавати реактивну потужність в мережу або споживати її з мережі, встановлюються електропередавальною організацією залежно від балансу реактивної потужності у відповідному енергорайоні.

Генерація реактивної енергії від таких пристроїв у мережу електропередавальної організації здійснюється за спеціальними угодами. У цих випадках повинен бути встановлений двонаправлений облік реактивної електроенергії відповідно пункту 3.3 цієї Методики.

4.3.5. Рішення про доцільність залучення споживачів до регулювання балансу реактивної потужності за спеціальними угодами приймає електропередавальна організація спільно з відповідною енергосистемою та споживачем залежно від схеми і режиму роботи основної та розподільчої електромережі.

5. Організаційні питання

5.1. Складові ЕЕРП D1 розраховуються для кожного центру живлення споживачів за нормальною схемою та характерним режимом основної мережі електроенергетичної системи. Розрахункова схема та характерний режим визначаються, а результати розрахунків D1 затверджуються Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго".

Складові ЕЕРП D2 розраховуються для кожної точки розрахункового обліку на межі розділу балансової належності електромереж електропередавальної організації та споживача за нормальними схемами та характерними режимами розподільчих мереж електропередавальних організацій. Розрахункові схеми та характерні режими визначаються, а результати розрахунків D2 затверджуються відповідними електропередавальними організаціями.

5.2. Передбачений пунктом 3.6 Методики дворічний термін використання значень ЕЕРП, розрахованих у перехідний період 1998 - 2000 рр., установлено з 01.01.2001.

5.3. Під час обчислення ЕЕРП (складова D2), якщо облік реактивної електроенергії встановлено за межею розділу балансової належності електромереж, силові трансформатори та струмообмежувальні реактори, що належать споживачам, але розташовані до точки обліку, включаються в схеми їх живлення. Під час обчислення ЕЕРП (складова D2) в умовах послідовного зв'язку електромереж ряду споживачів, наявності живлення мережі електропередавальної організації через схеми споживачів тощо, лінії електропередачі, що належать споживачам, не враховуються. За необхідності участі таких ліній у схемах живлення, вони задаються з опором рівним нулю.

5.4. Якщо електропередавальна організація здійснює розрахунки за перетікання реактивної електроенергії з основним споживачем незалежно від його розрахунків із субспоживачем, то:

• плата основного споживача електропередавальній організації визначається з використанням значення ЕЕРП, розрахованого до межі розділу електромереж електропередавальної організації та основного споживача;

• плата субспоживача основному споживачу регламентується цією самою Методикою і визначається з використанням значення ЕЕРП, розрахованого до межі розділу електромереж основного споживача та субспоживача;

• за зверненням основного споживача електропередавальна організація повинна надавати йому методичну та розрахункову допомогу.

5.5. Якщо електропередавальна організація здійснює розрахунки за перетікання реактивної енергії з основним споживачем, ураховуючи перетікання субспоживача, то:

• за наявності як у основного, так і у субспоживача приладів обліку реактивної електроенергії споживання субспоживача віднімається від споживання, значення якого зафіксоване на межі розділу електромереж електропередавальної організації та основного споживача, а генерація субспоживача віднімається від генерації, значення якої зафіксоване на тій самій межі. Якщо при відніманні отримано результат, менший нуля, то він приймається рівним нулю;

• за відсутності приладів обліку у субспоживача, а також в умовах їх наявності у субспоживача, але у разі їх відсутності в основного споживача, використовуються передбачені у пункті 4.1 Методики розрахункові значення споживання та генерації реактивної електроенергії, але плата основного споживача визначається без віднімання перетікань субспоживача;

• плата основного споживача визначається з використанням значення ЕЕРП, розрахованого до межі розділу електромереж електропередавальної організації та основного споживача;

• плата субспоживача електропередавальній організації визначається з використанням значення ЕЕРП, підрахованого до межі розділу електромереж електропередавальної організації та основного споживача.

Розрахунки, що враховують перетікання реактивної електроенергії електромережами основного споживача з використанням значення ЕЕРП, підрахованого до межі розділу мереж основного споживача і субспоживача, проводяться лише між ними. При цьому субспоживач сплачує основному споживачу плату за обсяги перетікань на межі розділу їх електромереж, а електропередавальна організація проводить розрахунки з основним споживачем за обсяги перетікань на межі розподілу власних мереж і мереж основного споживача у відповідності до пункту 5.4 Методики.

Якщо через мережу основного споживача живляться транзитом споживачі, підключені до мереж електропередавальної організації, то розрахунки між основним споживачем та електропередавальною організацією можуть проводитись за різницею плати на живильній та транзитній точках балансового розмежування мереж з урахуванням відповідних ЕЕРП. У разі отримання від'ємного значення результату він приймається рівним нулю.

5.6. У режимних ситуаціях, коли основний споживач або субспоживач генерує частку реактивної електроенергії, яка споживається відповідно субспоживачем або основним споживачем, як розрахункова може використовуватися автоматизована система обліку, що повинна враховувати всі можливі співвідношення перетікань у відповідних часових інтервалах і є дозволеною для використання в Україні.

Пряме віднімання генерації реактивної електроенергії від її споживання або споживання реактивної енергії від її генерації технологічно некоректне і неприпустиме.

5.7. Статистичний метод розрахунку ЕЕРП (величини Dст) реалізується за допомогою комп'ютерного комплексу Методики (комплекс КВАРЕМ) тільки для класу напруг 10 (6) кВ та без урахування активного опору силових трансформаторів незалежно від їх балансової належності.

Для споживачів, які не мають інформації про параметри та режими основної або розподільчої електромережі (у випадках живлення від інших енергокомпаній або електричних зв'язків із зарубіжжям) використовуються середньозважені значення ЕЕРП (величини D1ср, D2ср), розраховані для відповідних рівнів напруг. Названі значення D1ср, D2ср визначаються згідно з формулами (2.1, 2.2) Методики за даними відповідної електропередавальної організації та затверджуються на її рівні.

Під час обчислення ЕЕРП (складові D2) для споживачів, живлення яких здійснюється розподільчими мережами 10 (6) кВ, в умовах відсутності інформації про фактичні навантаження електромережі розрахункові коефіцієнти завантаженості трансформаторів приймаються рівними 0,2.

5.8. Якщо споживач має декілька площадок, додатки щодо розрахунків за реактивну електроенергію оформляються окремо для кожної площадки.

Багатооб'єктні споживачі типу теплових мереж, водоканалізаційних господарств тощо за взаємозгодою електропередавальної організації та споживача можуть оформляти один додаток для групи об'єктів.

5.9. Для споживачів, які вперше розпочинають розрахунки згідно з пунктом 3.1, плата за споживання та генерацію реактивної електроенергії нараховується з поступовою корекцією результату за формулою (3.1) протягом трьох років з моменту введення розрахунків за реактивну електроенергію, з урахуванням коефіцієнта:

перший рік - 0,25; другий рік - 0,5; третій рік - 0,75; надалі - 1,0.

5.10. У випадках неподання даних про перетікання реактивної електроенергії в терміни, визначені в Договорі, електропередавальна організація здійснює розрахунок так само, як і за відсутності приладів обліку відповідно до пунктів 4.1.1 і 4.1.2 цієї Методики.

При пошкодженні розрахункових приладів обліку реактивної електроенергії, спричиненому умисними діями споживача, зміні схем підключення приладів обліку або крадіжці електроенергії, споживання реактивної електроенергії приймається рівним активному, визначеному за розрахунковий період, а значення генерації реактивної електроенергії обчислюється згідно з пунктом 4.1.2 цієї Методики.

5.11. У випадку тимчасового порушення обліку, яке не спричинене умисними діями споживача, розрахунок за перетікання реактивної електроенергії здійснюється за середньодобовими показниками за попередній розрахунковий період.

Період розрахунку за середньодобовими показниками не повинен перевищувати один місяць, протягом якого облік має бути відновленим. У випадку, коли з об'єктивних причин облік не може бути відновлений у зазначений термін, порядок подальших розрахунків встановлюється двосторонньою угодою між електропередавальною організацією і споживачем.

5.12. Розбіжності, що можуть виникати між споживачами і електропередавальною організацією з питань цієї Методики, розглядаються Держенергонаглядом України. У разі незгоди сторін питання вирішується у відповідності до чинного законодавства.

Заступник головного
державного інспектора України
з енергетичного нагляду

Є. Л. Арбузов

  
« Методика обчислення недоврахованої електроенергії   Методика определения неучтенной электроэнергии, в результате нарушения потребителями ППЭЭ »
электрические сети