>> >> >> Electro

Dll Option - GPS-, MX16, -16 - Electro

Electro
,
RepCNF
DBView, LogView
AppName
, ,
WEB-
FAQ 1
FAQ 2
FAQ 3
FAQ 5
FAQ 6
FAQ 8
Dll Option
Dll Option -
Dll Option - Elgama
Dll Option -
Dll Option - -9, -35, -VT, OE-VPT
Dll Option - GPS-, MX16, -16
ElectroCNF, Electro
ElectroCNF, Electro -
ElectroCNF
ElectroHost
ElectroHost - , ,

GPS-ꠠ

GPS.dll GPS-. . .
GPS.dll . GetDev.exe GPS- GPSDEV. /
__GPS_ _
, __GPS_ .

Garmin GPS18 LVC.
, SNSRCFG.exe ( www.garmin.com),
- ( 4800)
- NMEA
- GPRMC.

RMC p GPS /
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
$GPRMC, hhmmss.ss, A, 1111.11, N, yyyyy.yy, E, x.x, x.x, ddmmyy, x.x, E *hh

1. (universal time coordinated, UTC)
2. : = , V =
3. (latitude)
4. / (N/S)
5. (longitude)
6. / (E/W)
7. (SOG in knots)
8. (COG)
9. : dd/mm/yy
10. (magnetic variation)
11. / (E/W)
12. ()

:
$GPRMC,113650.0,A,5548.607,N,03739.387,E,000.01,255.6,210403,08.7,E*69

RMC- (1), (9) (2)

GPS- GPS- jj-connect (http://www.jj-connect.ru). jj-connect , COM16 (CP2101 USB to UART Bridge Controller). COM16, 4800. .
Tip. ; ; .

MX16

MX16 . SLB.dll EMFFLAG.dll MX16START, MX16STOP. MX16START MX16.
@c!n[,p1[,p2]]
c ; n MX16; p1,p2 .
MX16.exe:
0 .
: @0!45,1200 à MX16 /s1200

1
@1!45 à MX16 DISABLESPD /a45

2
@2!45 à MX16 ENABLESPD /a45

3 COM5
@3!45,5 à MX16 SPEED5 /a45 /f5

4 MX16
@4!45,5,0 à MX16 CONNECT /a45 /x5 /n0

5 MX16
@5!45 à MX16 CLOSE /a45

6 MX16
@6!45,5,0 à MX16 SPEED /a45 /x5 /b0

7
@7!45 à MX16 HARDRESET/a45

8
@8!45 à MX16 SOFTRESET/a45

 

:
MX16START=@3!45,0@4!45,5,0@2!45

MX16 SPEED5 /a45 /f0
MX16 CONNECT /a45 /x5 /n0
MX16 ENABLESPD /a45

- -16

-16 ( ) .
:
- 16 20 )
- RS-232
- RS-485
- RS-485
-16 (. .1) PIK16START.
@cmd!n,par1,par2

cmd - C, R W. .
n - ( ). 0
par1,par2 - . :
par1 1,..16
par2 : 0 - IEC1107; 1 IEC1142
:
PIK16START =@C!0,1,0 - 0 1 IEC1107
PIK16START=@R!0,0,0@C!0,5,0 - ( ), 5.

#define SES_OK 1 //
#define SES_ERR 0 //
#define SES_NOTCOMPL -1 //
#define SES_OTHERDEV -2 //
#define SES_UNKNSERIAL -3 //
#define SES_READOUT -4 // READOUT-
#define SES_SHUTDOWN -5 // SHUTDOWN
#define SES_PARITY -6 //
#define SES_BCC -7 // .
#define SES_NOANSW -8 //
#define SES_LUCA -9 //
#define SES_UNKNANSW -10 //
#define SES_MEMORY -11 //
#define SES_JOBS -12 //
#define SES_LINK -13 //
#define SES_SUPPORT -14 // ()
#define SES_NACK -15 //
#define SES_NOACK -16 //
#define SES_DATA -17 //
#define SES_DEVERR -18 //
#define SES_FRAME -19 // ()
#define SES_ADDR -20 // ()
#define SES_OPENERR -21 // OpenPort()

,
.. . ..
, . , . 
E2,E3 »